Corona en jeugd

De coronaepidemie neemt toe. Ook al doen er zich weinig virusclusters voor in het jeugdwerk, toch neemt de jeugdsector haar verantwoordelijkheid om de kwetsbaren in de samenleving mee te beschermen. In overleg met de ministers van jeugd, het departement jeugd, Marc Van Ranst, Sciensano, De Ambrassade en Bataljong werd op Vlaams niveau beslist om te schakelen naar code oranje.

Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes cf. onderwijs. Je vindt hieronder daarom 4 verschillende plannen terug, voor de groene, gele, oranje en rode fase. Het is de Vlaamse overheid die – in overleg met de veiligheidsraad en de experts van Celeval – beslist wanneer we in Vlaanderen veranderen van kleurenfase. Lokale overheden kunnen hier wel strenger in handelen als de lokale situatie dat vraagt en na aftoetsen met Vlaanderen en de experts.

Op deze pagina houden we je op de hoogte welke kleurenfase van kracht is en eventueel welke extra maatregelen in Lokeren gelden. We bevinden ons momenteel in de oranje fase

1. Activiteiten op eigen terrein

Ook bij fase oranje maakt men een onderscheid tussen drie leeftijdscategorieën:

 • Kinderen t.e.m. 12 jaar: we organiseren de jeugdwerkactiviteiten in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die bubbels hoeft social distancing niet gerespecteerd te worden.
 • Kinderen en jongeren van 13 jaar t.e.m. 17 jaar: Bij +12 wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen en buitenactiviteiten. Bij binnen-activiteiten mag de bubbel maximaal 20 deelnemers bevatten, buiten kunnen dit 50 personen zijn. Wie tijdens de activiteit combineert gaat uit van het principe binnen-activiteit (=max. 20 deelnemers).
 • Jongeren van 18 jaar en ouder: Net als in fase geel organiseren we ons in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die bubbels moet social distancing gerespecteerd worden en/of een mondmasker gedragen worden als dat niet mogelijk is. Indien je eten of drinken aanbiedt, moet je je verder aan de Horeca-regels houden.

Aan te raden richtlijnen voor alle groepen:

Bij voorkeur organiseer je je activiteiten buiten. Er wordt afgeraden om spelletjes met intensief fysiek contact te spelen. Onder intensief fysiek contact verstaan we spelletjes waarbij je bijvoorbeeld op elkaar ligt, dingen met de mond doorgeeft, gezichten vlakbij elkaar houdt… Voor alle groepen blijft het belangrijk om de handen regelmatig te wassen of te ontsmetten. Door je als bubbel te organiseren zorg je ervoor dat het nieuwe coronavirus moeilijk in je groep terechtkomt en beperk je de verspreiding ervan als er toch een uitbraak zou zijn.

Opgelet!

 • Als een groep uit zowel -12- als +12-jarigen bestaat hanteer je de regels voor +12.
 • Als meer dan de helft van de groep 18 jaar of ouder is hanteer je de regels voor +18, anders hanteer je de regels voor +12.

Wat als er meerdere bubbels zijn?

Als je activiteiten voor meer dan 50 personen organiseert, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. 

Beperk het contact tussen de verschillende bubbels tot een minimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding iets moet afspreken. Daarnaast heeft elke bubbel bij voorkeur een eigen speelruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers.

Tip: Duid met kleuren of symbolen aan welke ruimtes of materiaalkoffers voor welke bubbels zijn.

Tip: Op https://lokeren.be/stadsplan kan je filteren op ‘speelpleinen’ en vind je alle speelpleinen in Lokeren.

 

2. Activiteiten op locatie

 • Ga je met je jeugdwerkbubbel van je terrein? Let dan op volgende zaken:
  • Op de jeugdraad maken we afspraken over welke bubbels naar waar zullen trekken. Op die manier vermijden we dat bubbels van verschillende jeugdverenigingen met elkaar in contact komen.
  • Je bent voortaan verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en dit te dragen als je contact hebt met mensen van buiten jouw bubbel en je geen 1,5 afstand kan houden. -12-jarigen moeten sowieso geen mondmasker dragen. Voor +12-jarigen raden we aan om een mondmasker te dragen als je je van de ene naar de andere locatie verplaatst. Tijdens de activiteit zelf hoeft het niet, tenzij je geen afstand kan houden met externen. Probeer ook locaties te vermijden waar contact met externen moeilijk te behouden is (bv. een speelterrein dichtbij een horecagelegenheid).
  • Verder moet je natuurlijk nog altijd je mondmasker verplicht dragen op de plaatsen die federaal bepaald zijn zoals op het openbaar vervoer, op markten, in horecazaken (behalve als je aan de tafel zit), in winkels, in de bibliotheek, in openbare gebouwen, bij evenementen, …

3. Vergaderingen

Vergaderingen en voorbereidingen kunnen in fase oranje doorgaan. Ze zijn wel aan volgende voorwaarden onderworpen.

 • Buiten mag je met maximaal 50 personen vergaderen. Binnen mag je met maximaal 20 personen vergaderen.
 • Respecteer te allen tijde de social distancing, tenzij jullie ook buiten de leidingsploeg deel uitmaken van dezelfde bubbel. Dit wil zeggen 1,5 meter afstand houden of een mondmasker dragen wanneer dit niet mogelijk is.
 • Kies voor een ruime vergaderlocatie slim, kies voor een plek waar je voldoende ruimte hebt (eigen lokaal, parochiezaal, ontmoetingsruimte, fuifzaal...). Zorg ervoor dat de sociale afstand kan gerespecteerd worden.
 • Binnen vergaderen mag, maar buiten vergaderen blijft de voorkeur hebben. Als je binnen vergadert, probeer de ruimte dan goed te verluchten.
 • Voorzie ontsmettingsgel aan de ingang van de ruimte en vraag iedereen zijn/haar handen steeds te ontsmetten bij het binnenkomen.
 • Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen personen (bijvoorbeeld laptops). Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.

Opgelet: Omdat je onmogelijk de social distancing kan respecteren tijdens een heel weekend, kunnen vergader- en planningsweekend niet doorgaan. Ze vallen dus ook niet onder de regels van kampen en ledenweekends.

4. Evenementen

Voor de organisatie van een evenement en/of voor gebruik van het openbaar domein, is voorafgaandelijke toestemming van het stadsbestuur verplicht. Onder ‘evenementen’ wordt verstaan “activiteiten die publiek toegankelijk zijn en waarvoor deelnemers worden geworven via publieke communicatiekanalen”.

1/ Zorg ervoor dat jullie concept corona-proof is.

De horeca kan open blijven of heropstarten, onder strikte voorwaarden. Dit is eveneens van toepassing op zomerbars. Deze moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen : https://heropstarthoreca.be/ . Voor kleinere drankgelegenheden (waar maar 1 iemand bestelt) kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de veilige afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.

Ook op de website https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/ kan je heel wat informatie terugvinden met protocols en hulpmiddelen.

De richtlijn van de overheid is momenteel dat je in openlucht maximaal 400 personen mag samenbrengen en 200 overdekt, op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en de protocollen strikt worden nageleefd. Let op: Dit betreft alle aanwezigen op de site. In beide gevallen zijn mondmaskers verplicht. Vanaf 1 september bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken enkel na uitdrukkelijk toelating van het lokaal bestuur. Of je activiteit kan doorgaan zal afhangen van het resultaat van de matrix (zie punt 2)

2/ Vul de eventmatrix van de Vlaamse overheid in: https://www.covideventriskmodel.be/

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt jullie evenement een kleurcode (groen, oranje of rood).

Indien het resultaat negatief is, raden we jullie aan om even de corona-maatregelen te herbekijken van jullie evenement. Mits enkele aanpassingen op gebied van handhygiëne, social distance,…, kan een kleurcode wijzigen in een positief resultaat.

3/ Doe een aanvraag van je activiteit via het evenementenloket van de stad.

Wanneer een evenement wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is een voorafgaande toelating van de stad verplicht. Voeg het resultaat van de eventmatrix toe aan je aanvraag samen met het draaiboek van de activiteit. Je kan dit ook steeds mailen naar secretariaat@lokeren.be. Je dient je aanvraag in te dienen, minstens 1 maand voor de datum van het evenement.

Uitzondering: Toelating vragen aan de stad Lokeren voor de organisatie van een activiteit in functie van Corona is niet noodzakelijk wanneer er maximaal 50 personen betrokken zijn.

5. Geldinzamelingsacties

Geldinzamelingsacties kunnen plaatsvinden binnen de nationale corona-richtlijnen.

Een online verkoop (met aan huis levering of via afhaling) is niet vergunningsplichtig en moet niet vooraf aangevraagd worden bij de stad. Wij vragen wel om volgende voorzorgen te nemen:

Hoe organiseer je een afhaal- of huis-aan-huisverkoop?

Een goed alternatief voor je evenement kan de verkoop van voeding of goederen zijn d.m.v. een afhaal- of huis-aan-huisverkoop. Als je zo'n verkoop organiseert, hanteer dan minimaal onderstaande basisregels:

 • Je werkt met maximaal 50 personen samen. Indien dit allemaal personen zijn binnen dezelfde jeugdwerkbubbel, hoeven ze geen social distancing toe te passen. Anders is dat wel nodig.
 • Handhygiëne is cruciaal, in het bijzonder als je met voeding werkt: was regelmatig je handen en ontsmet ze bij aankomst en vertrek.
 • Je draagt bij voorkeur gelaatsbescherming en handschoenen, vooral als je voeding verwerkt.
 • Organiseer een afhaalpunt bij voorkeur buiten. Voorzie duidelijke looplijnen zodat klanten elkaar zo min mogelijk moeten kruisen. Klanten moeten minimaal anderhalve meter afstand van elkaar en van de verkopers kunnen houden.

Voor huis-aan-huisverkopen:

 • Als je carpoolt, doe dit dan volgens de huidige regels van de overheid: minimaal 1,5 meter afstand houden, een mondmasker dragen als afstand houden niet mogelijk is en bij voorkeur de ramen open of de ventilatie op maximale kracht zetten.
 • Werk contactloos: werk bij voorkeur met bestellingen en betaling vooraf (of nadien), vermijd het gebruik van cash.
 • Plaats bij levering eerst de goederen voor de deur, bel dan aan (met je elleboog indien mogelijk) en zet enkele stappen achteruit, waarna de klant de levering zelf kan optillen. Ga in geen geval binnen.

6. Coronasubsidies

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig extra middelen ter beschikking te stellen. Voor Lokeren gaat dit over € 568.554,25. De besteding ervan moet niet worden verantwoord, de lokale besturen beslissen zelf op welke manier zij deze verdelen.

Omdat het over diverse sectoren gaat (Cultuur, Welzijn, Sport & Jeugd) is het een uitdaging om een reglement op te stellen dat tegemoetkomt aan de verschillende noden. Op basis van de adviezen van adviesraden wordt volop gewerkt aan een reglement om deze middelen op een eerlijke manier te kunnen verdelen onder de verschillende verenigingen.

In afwachting van een definitief reglement willen we wel alvast aanraden om de betalingsbewijzen van alle kosten, gemaakt om je werking coronaproof te maken, goed bij te houden. Dit kan gaan over de aankoop van alcoholgels, handzeep, …. Maar bv. ook over de huur van een extra lokaal of bepaalde materialen om je werking coronaproof te kunnen organiseren.

7. Materiaal

Voor de jeugdbewegingskampen zijn coronaboxen en EHBO-koffers voorzien met allerlei materiaal om ervoor te zorgen dat deze coronaproof konden doorgaan. In deze boxen zat o.a. zeeppompjes, pictogrammen, bandjes, krijtspray, EHBO-materiaal,…

Indien je graag iets van dit materiaal wenst uit te lenen kan je een mailtje sturen naar Jeugddienst@lokeren.be.