19/05/2015

Bouw polderhuis in zicht

Algemeen nieuws In de kijker

In juni starten de werken voor de bouw van het Polderhuis, de 48 assistentiewoningen die het OCMW Lokeren wil realiseren in de Polderstraat. 

Op de OCMW Raad van april jl. werd alvast het eerste en meteen ook het belangrijkste lot van de werken aanbesteed aan de firma DERO Construct uit Zele. Het gaat dan om het lot gesloten ruwbouw (inclusief dak en schrijnwerk) voor een bedrag van 2,8 milj. euro. 

Later zullen nog aanbestedingen volgen voor 4 andere loten, te weten infrastructuur, afwerking + vast meubilair, lift en uiteraard de technieken.  De werken worden in totaal geraamd op 7 milj. euro inclusief BTW en ereloon architecten.

Als alles volgens schema verloopt zullen de bewoners voor eind volgend jaar de assistentiewoning kunnen betrekken. 

Ondertussen zijn er ook tal van privé initiatieven op het vlak van de bouw van serviceflats in Lokeren.  Dit neemt niet weg dat wij vinden dat ook het OCMW op dit vlak initiatief moet nemen, zodat er toch voldoende capaciteit gecreëerd wordt om de toekomstige vergrijzing op te vangen. Verder onderscheidt dit publieke initiatief zich van sommige private spelers door de onmiddellijke verbondenheid tussen deze assistentiewoningen enerzijds en het klassieke Woon- en zorgcentrum anderzijds.

Mensen die zwaar zorg behoevend zijn worden vandaag vrij snel opgevangen in een Woonzorgcentrum, maar voor mensen die slechts een lichte zorg behoeven, is de wachtlijst eindeloos lang.  We denken dan ook dat deze laatste groep vooral een oplossing zal vinden in deze assistentiewoningen, waarbij we enerzijds er naar streven om de bewoners zoveel mogelijk autonomie te laten, doch anderzijds hen de zekerheid kunnen bieden van een nabijgelegen ziekenhuis (AZL) en een woon- en zorgcentrum (Ter Durme).  Het is de combinatie van dit dat er moet toe bijdragen dat dit publieke initiatief een meerwaarde zal bieden in Lokeren.

Lokeraar draait niet op

polderhuisHet OCMW heeft ook de intentie om dit te realiseren zonder de Lokerse belastingbetaler er voor te doen opdraaien.  Al meer dan 10 jaar na elkaar realiseert het OCMW o.m. door een zuinig beheer een boni op de rekeningen door minder geld uit te geven dan begroot was.  Dit gecumuleerde overschot over de jaren heen zal ons in staat stellen om niet of slechts voor een zeer beperkt bedrag te lenen voor dit project.   Het project zal dus grotendeels met eigen middelen kunnen gefinancierd worden.

Verder is het ook de bedoeling om naar de werking van deze assistentiewoningen toe deze minstens “break even” te laten draaien, door de werkelijke kost door te rekenen aan de bewoners.  De architectuur van het gebouw getuigt ontegensprekelijk van klasse, maar tegelijk wil het OCMW Lokeren toch ook geen overdreven luxe bieden, zodat dit voor de meesten betaalbaar blijft. 

De precieze kost voor de assistentiewoningen ligt nog niet geheel vast, maar zal vermoedelijk rond de 800 à 850 eur per maand liggen.

Aan interesse in elk geval geen gebrek.  De afgelopen 2 jaar zijn er al 100 potentiële bewoners die lieten weten dat zij geïnteresseerd zijn.  In het licht van de start van de bouwwerken, zal weldra ook gestart worden met het openen van de officiële inschrijvingen.  Iedereen die reeds liet weten interesse te hebben zal eerst uitgenodigd worden op een informatievergadering vermoedelijk in het najaar.  Daarna starten de officiële inschrijvingen.  Indien er meer kandidaten zouden zijn dan assistentiewoningen, dan zal voorkeur gegeven worden aan het criterium leeftijd in combinatie met het gewenste zorgprofiel.