01/07/2015

Buurt Zand/Zelestraat wordt opgewaardeerd

Algemeen nieuws In de kijker

De Lokerse afdeling van de Partij van de Arbeid hield een buurtonderzoek in Zelestraat, Molenstraat, Zand en Brugstraat. Hun conclusies leggen zij onder de vorm van een  verzoekschrift voor aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft alvast een antwoord klaar op de verschillende verzoeken. Een overzicht.

De verzoeken gaan over de staat van de voetpaden en het wegdek, de hoge snelheid van het verkeer, het gebrek aan parkeergelegenheid, beschadigingen aan woningen (openbare verlichting op gevels en slechte herstelling na werken Eandis), het onveiligheidsgevoel en de overlast van zwerfvuil.

Het spreekt voor zich dat de meeste van die problemen aan elkaar verwant zijn. Het is echter ook duidelijk dat in smalle centrumstraten een oplossing voor het ene probleem, het andere probleem vaak vergroot. De ruimte is immers beperkt en het is onmogelijk om én brede voetpaden én ruime parkeergelegenheid én openbaar vervoer én veilig fietsverkeer tegelijk in zo’n straten te realiseren.

Stad pakt gebrekkige infrastructuur aan, is al jaren met de voorbereiding bezig

Het stadsbestuur pakt de gebrekkige infrastructuur planmatig en in zijn totaliteit aan, met inbegrip van de riolering. De stad werkt overigens al jaren aan de voorbereiding van die renovatiedossiers, die nu klaar voor uitvoering zijn. Zo krijgen Zand en de Zelestraat (stuk Zand–Lepelstraat) een grondige renovatie, waarvan de werken al in 2016 worden uitgevoerd. Ook voor het Molenbergplein en de Veldstraat is een totaalrenovatie gepland. Die werken moeten in de loop van 2017 starten, als alles volgens plan verloopt.

Belangrijk om in gedachten te houden: bij een herinrichting wordt de beschikbare ruimte ingevuld volgens het STOP-principe. Eerst aandacht voor voetgangers (stappers) en fietsers (trappers), dan voor het openbaar vervoer (o) en tenslotte pas voor personenvervoer (p). In smalle centrumstraten moet daarbij een compromis worden gezocht dat tegemoet komt aan de noden van alle gebruikers.

Het echte stadscentrum is één zone 30

In het verzoekschrift wordt gevraagd om zone 30 in te voeren, verkeersdrempels aan te leggen en afwisselend parkeren in te voeren. Het echte centrum van Lokeren is echter één grote zone 30. Aan het Zand verlaat men de zone 30 en mag men maximaal 50 km/u rijden (bebouwde kom). Door de vele activiteiten en de smalle rijweg wordt die snelheid zelden overschreden.

Verkeersdrempels worden niet meer gebruikt om de snelheid af te remmen. Onder meer omdat het op- en afrijden van een drempel altijd gepaard gaat met schokken, waardoor de aanpalende bewoners klagen over trillingen en geluidshinder. Afwisselend parkeren of het aanbrengen van versmallingen om de snelheid te remmen bestaan al, maar alternerend parkeren leidt tot parkeerverlies omdat er in de overgang tussen twee parkeerstroken over een vrij grote afstand geen parkeerplaatsen mogelijk zijn. De stad kiest bij de heraanleg van de Zelestraat en het Zand voor kleinschalig materiaal, niet meer voor asfalt dus. Dat kleinschalig materiaal benadrukt de sfeer van een woonstraat, wat spontaan de snelheid zal temperen.

Parkeren zonder voetgangers te verdringen

De parkeerplaatsen in de buurt zijn het maximale dat haalbaar is. Het is niet mogelijk om extra parkeergelegenheid te creëren zonder de ruimte voor voetgangers in te nemen of het in- en uitrijden van garages en opritten van bewoners drastisch te bemoeilijken. Bij de heraanleg streeft de stad ernaar om het aantal parkeerplaatsen dat er nu is, te behouden.

Autodelen

Het stadsbestuur is net als de PvdA het idee van autodelen genegen, en gaat onderzoeken of, en in welke mate, de Lokerse bevolking openstaat voor diverse vormen van autodelen. Via diverse kanalen zal de stad de bevolking ook informeren over de voordelen en de manieren van autodelen. Ook de algemene bevolkingsenquête die de stad begin volgend jaar gaat houden, kan een goede gelegenheid zijn om te onderzoeken hoe de Lokeraar tegenover autodelen staat.

Nieuwe straatverlichting voorkomt schade aan gevels

De straatverlichting wordt in vele centrumstraten aan de gevel opgehangen en niet op het voetpad geplaatst, precies om de beperkte ruimte optimaal te benutten. Bij renovaties gaat de stad onderzoeken of armaturen kunnen worden vervangen door meer duurzame modellen. Ook de bevestiging zal dan worden nagekeken en waar nodig of gewenst vervangen of aangepast.

Eventuele schade daarbij is een verzekeringskwestie. De stad geeft de schadeklachten alvast door aan Eandis.

Buurtbewoners als propere pioniers

Hoe de PvdA peilde naar het 'onveiligheidsgevoel', is niet duidelijk. Maar dat de buurt geleidelijk aan opleeft, is wel duidelijk. In de Brugstraat bijvoorbeeld, wordt dit najaar een rij oude, leegstaande woningen afgebroken met de bedoeling ze te vervangen door een nieuwbouwproject. Ook dat is een dossier dat jaren geleden al werd opgestart.

Feesten is belangrijk voor de sociale cohesie. Het stadsbestuur moedigt buurtfeesten aan, maar het initiatief daartoe moet uiteraard door de bewoners zelf genomen worden.

Zwerfvuil is een blijvend maatschappelijk probleem, waar de stad sterk op inzet, via de opruimingsrondes van het Ecoteam, en de regelmatige aanwezigheid van de gemeenschapswachten op speelpleinen, in de Oud-Strijderslaan en in de buurt van het Zand. Verder zijn er geregeld sensibiliseringsacties, en komt de reinigingsploeg van de stad langs met veegmachines. Ook hier is een taak weggelegd voor de buurtbewoners, om zelf als ‘propere pioniers’ aan de slag te gaan.