08/12/2015

Realisatie E 17/4 krijgt stilaan vorm

Algemeen nieuws In de kijker

De stad maakt een inrichtingsplan klaar voor de wegenis van het nieuwe bedrijventerrein aan de E17: E17/4. In dat plan zitten ook de riolering, de grachten, de groenaanleg en een ruime bufferzone vervat. Die bufferzone moet het bedrijventerrein afscheiden van de bewoning in de Everslaarstraat. Door de bufferzone loopt een fietspad. E17/4 wordt bereikbaar via een tunnel onder de Nieuwe Straat, die E17/3 met E17/4 zal verbinden. De drie industrieterreinen E17/2, 3 en 4 worden vanaf de Zelebaan ontsloten via een nieuw aan te leggen rechtstreekse toegang vanaf het verkeersplein op de Zelebaan.

Het nieuwe bedrijventerrein wordt aangelegd in twee fasen. Pas als een 50% van de gronden in fase 1 verkocht is, mag de tweede fase worden aangevat. Ook tussen de twee fasen zit een groene buffer.

Er is nog een voorwaarde, opgelegd door het Vlaamse Gewest: de werken aan E17/4 mogen pas aanvatten als het verkeersplein op de Zelebaan, en dus de directe toegang tot de bedrijventerreinen, is gerealiseerd.

Een (voorzichtige) timing is als volgt:

-       de bouwaanvraag voor het op- en afrittencomplex loopt

-       de voorbereidende werken voor de nutsvoorzieningen voor de N47 (op- en afrit) zijn voorzien voorjaar 2016

-       de start van de eigenlijke werken aan het op- en afrittencomplex zal plaatshebben in de zomer van 2016

-       het op- en afrittencomplex zal vermoedelijk eind 2017 klaar zijn

-       start wegen- en rioleringswerken bedrijventerrein E17/4 wellicht begin 2018

-       eerste steen van het eerste bedrijf wellicht eind 2018/begin 2019.

E17/4 is specifiek gericht op grotere bedrijven. De percelen zijn in principe 5000 m² groot. Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zit vervat dat Lokeren ook een zone voor logistieke bedrijven moet voorzien.