29/06/2016

Melden schade hevige regenval

Algemeen nieuws In de kijker

HEVIGE REGENVAL 27 MEI – 26 JUNI 2016
Bericht aan de inwoners van Lokeren
 
Door de grote hoeveelheid neerslag van 27 mei t.em. 26 juni 2016 is er op verscheidene plaatsen ernstige schade veroorzaakt.
 
In afwachting van een beslissing van de Vlaamse Overheid, die de hevige regenval al dan niet als algemene ramp zal erkennen, vragen wij aan de Lokeraars om zoveel mogelijk bewijzen, attesten, foto’s, enz… van de beschadigde goederen te verzamelen met het oog op een eventuele tegemoetkoming van het rampenfonds.
 
Om een duidelijk beeld te hebben van de schade graag het volgende doorgeven:
 
1. De aard van het fenomeen (overvloedige regen, overstroming,…).
2. Datum van de overlast.
3. Soort schade (schade aan teelten, gebouwen, industrie, infrastructuur, voertuigen,…)
4. Een raming van de schade.
 
De hierboven gevraagde gegevens zijn essentieel voor het Vlaams Rampenfonds dat belast is met het onderzoek naar de eventuele erkenning van een gebeurtenis als algemene ramp.
 
Iedereen die getroffen werd door dit noodweer en hierdoor schade heeft opgelopen, kan een mail sturen naar het Stadsbestuur Lokeren, Dienst Noodplanning - noodplanning@lokeren.be
 
Deze bevraging wordt afgesloten op 15 augustus 2016. Mogen wij u vragen vóór 11 uagustus de gegevens te bezorgen.
 
Hoogachtend,
 
Namens het college van burgemeester en schepenen:
 
S. Verbeke                   F. Anthuenis
Stadssecretaris, wn.     Burgemeester