20/03/2018

Exploitatie Cultuurcafé, oproep naar geïnteresseerde kandidaten

Algemeen nieuws In de kijker

De exploitatie van het Cultuurcafé, Kerkplein 5-6 te Lokeren wordt voor de duur van 5 jaar vanaf 1 januari 2019 na mededinging toegewezen aan de inschrijver die het hoogste aantal punten behaalt op de toekenningscriteria zoals voorzien in het bestek. Door de concessiegever kan een verlenging met eenzelfde duur van 5 jaar worden toegestaan.

De minimum instelprijs wordt vastgesteld op 32.000 euro per jaar en de concessievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de index. Op deze concessie zijn de concessievoorwaarden, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 maart 2018, van toepassing.
Het cultuurcafé wordt in de loop van 2018 deels gerenoveerd door de stad Lokeren (nutsvoorzieningen, vloer, plafond en sanitair). De concessionaris dient zelf in te staan voor de inrichting van de bar (incl. toestellen), de keuken (incl. toestellen) en het meubilair van het cultuurcafé.

Deze concessievoorwaarden en bijkomende inlichtingen over de exploitatie en de kandidaatstelling zijn te verkrijgen bij het sectorhoofd Vrije Tijd (Inge De Braekeleer), Sportlaan 2, 9160 Lokeren (09/340.50.81 of inge.de.braekeleer@lokeren.be).

De uiterste datum voor inschrijving is vrijdag 27 april 2018. De inschrijving moet gebeuren bij aangetekende zending onder dubbele omslag waarvan de definitief gesloten enveloppe de vermelding draagt “Concessie Cultuurcafé – niet openen” en gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren of wordt  afgegeven tegen ontvangstbewijs. De poststempel geldt als bewijs.
De omslagen moeten de aanduiding dragen: “inschrijving concessie cultuurcafé”