27/07/2018

Waterschaarste – aangepaste maatregelen voor de provincie Oost-Vlaanderen (27/7 - 10 uur)

Algemeen nieuws In de kijker

Naar aanleiding van het advies dat dinsdag werd gegeven door de droogtecommissie riep wnd. gouverneur Didier Detollenaere op woensdag 25 juli de betrokken actoren samen om de situatie in Oost-Vlaanderen te evalueren. Op basis van de adviezen van de droogtecommissie en het advies van de experts over de situatie in Oost-Vlaanderen werden een aantal extra maatregelen getroffen in de provincie Oost-Vlaanderen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende watergebruik Oost-Vlaanderen, dat onmiddellijk van kracht is.
 
Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen
In de provincie Oost-Vlaanderen werd reeds een captatieverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen. Deze maatregel blijft verder van kracht, maar wordt verder uitgebreid naar de afgesloten meanders.Deze maatregel geldt niet voor de captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit om te kunnen blijven voorzien in voldoende drinkwater.
 
Sproeiverbod
Het watergebruik is in deze periode hoger dan gemiddeld. Ondanks de reeds getroffen maatregelen blijft het waterverbruik stijgen. Spaarzaam omgaan met het beschikbare water blijft daarom nodig. De komende dagen blijft het warm en wordt er weinig tot geen regen voorspeld. Daarom volgt de wnd. gouverneur het advies van de droogtecommissie en worden de maatregelen in Oost-Vlaanderen verstrengd.Vanaf vandaag is het verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:
-
voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 20u en 8u en met niet-leidingwater;
- voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater.
 
Brandgevaar
Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer werd daarom beslist om een vuurverbod op te leggen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar Oost-Vlaanderen bepaalt dat:
- Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
- het voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden is te roken;
- het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.

Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.