28/01/2019

Verkiezingen: Europese burgers

Algemeen nieuws In de kijker

  • Op zondag 26 mei 2019 worden de 705 leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. ( -> situatie na de Brexit)  

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. 

De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari 2019. 

  • Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te voldoen. U moet : 
  1. De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten  

Om te mogen stemmen, moet U de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden. 

Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd. 

Wie één van deze 26 nationaliteiten bezit, maar daarnaast ook de Belgische wordt beschouwd als Belg en neemt dus deel aan alle Belgische verkiezingen. 

Op 26 mei 2019 verkiezen de Belgen tegelijkertijd hun vertegenwoordigers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten. De burgers van de huidige of toekomstige lidstaten van de Europese Unie kunnen aan deze verkiezingen niet deelnemen. 

  1. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben  

Daarnaast moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 vervuld zijn. 

 

  1. Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht  

Verder moet u, om te mogen stemmen, minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet. Tevens mag u uw stemrecht niet verloren hebben in uw Staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is. 

Ook wie uiterlijk op 26 mei 2019 achttien wordt, kan als kiezer ingeschreven worden. 

  1. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst  

Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u het formulier C/1 in te vullen dat u kunt bekomen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats. 

Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het gemeentehuis. 

In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken. 

Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 

U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel : u kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst. 

Misschien heeft u als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) reeds een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover U nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden). 

In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. 

Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen dat u niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. 

Deze beslissing wordt u officieel en schriftelijk meegedeeld.