GAS

Preventie en handhaving

Beschrijving

Steden en gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om allerlei inbreuken op hun reglementen en verordeningen zelf aan te pakken met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Bij bepaalde overlastfenomenen die het samenleven bemoeilijken (zoals sluikstorten, geluidsoverlast,…), kan hierdoor een lik-op-stuk beleid gevoerd worden.
Sinds 2015 kunnen ook een aantal inbreuken inzake stilstaan en parkeren gesanctioneerd worden via GAS (zoals het negeren van een parkeerverbod, parkeren aan de gele lijn, parkeren op een mindervalideplaats zonder geldige parkeerkaart,...).

Wat zijn de sancties en wie legt ze op?

Er zijn 4 soorten sancties:

 • de administratieve geldboete (GAS-boete):
  • bedraagt maximum 350 euro
  • de boete is in verhouding tot de zwaarte van de feiten en eventuele herhaling (bij de inbreuken stilstaan en parkeren worden de boetebedragen evenwel vastgelegd bij KB, 58 en 116 euro)
 • de schorsing van een toelating of vergunning
 • de intrekking van een toelating of vergunning
 • de tijdelijke of definitieve sluiting van een zaak

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar die zijn bevoegdheid volledig onafhankelijk uitvoert, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Voor welke inbreuken?

Voor inbreuken op het Algemeen Politiereglement van de stad Lokeren.

Het volledige politiereglement vind je hier.

Het algemeen politiereglement past in het integrale veiligheidsbeleid van Lokeren. Elke burger heeft het recht om zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Het veiligheidsbeleid heeft zeker niet de bedoeling om enkel sanctionerend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet meer mogelijk is, kan een administratieve procedure opgestart worden op basis van het vernieuwde politiereglement.

 

Procedure

A. Voor inbreuken op het algemeen politiereglement

 1. Wie stelt vast?

De politie, de personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven en de gemeentelijke ambtenaren die daartoe opgeleid werden (gemeenschapswachten, natuurwachter,...) kunnen een proces-verbaal of bestuurlijk verslag opmaken na vaststelling van een overtreding op het algemeen politiereglement. 

 1. Hoe wordt u in kennis gesteld?

Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt aan de dienst integrale veiligheid overgemaakt. De GAS-ambtenaar beslist om al dan niet een administratieve procedure op te starten. De GAS-ambtenaar brengt de betrokkene op de hoogte van de opstarting van de procedure via een kennisgevingsbrief. De overtreder krijgt in deze aangetekende brief uitleg over de feiten, de procedure en hoe hij zich kan verdedigen.

 1. Wat zijn uw verweermogelijkheden?

Na ontvangst van de kennisgevingsbrief heeft de overtreder 15 dagen tijd om verweer in te dienen.
Dit kan schriftelijk of mondeling (als de boete mogelijks hoger zal zijn dan € 70).

 1. Beslissing

Na het verstrijken van de verweertermijn van 15 dagen, neemt de sanctionerend ambtenaar een beslissing omtrent de administratieve geldboete. Deze beslissing wordt ook via een aangetekende brief meegedeeld aan de overtreder.

 1. Wat als u niet akkoord gaat met de beslissing?

De beslissing van de sanctionerend ambtenaar is voor hem onherroepelijk. De overtreder heeft wel het recht om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. 

B. Voor inbreuken betreffende stilstaan/parkeren

 1. Wie stelt vast?

De politie kan een proces-verbaal opmaken na vaststelling van een overtreding op de regels inzake stilstaan en parkeren die via GAS kunnen afgehandeld worden (KB 9 maart 2014). Hiervoor sloot de stad een protocolakkoord af met het parket.

 1. Hoe wordt u in kennis gesteld?

Het proces-verbaal wordt aan de dienst integrale veiligheid overgemaakt. De GAS-ambtenaar beslist om al dan niet een administratieve procedure op te starten.
De GAS-ambtenaar brengt de betrokkene op de hoogte van de oplegging van een administratieve geldboete via een kennisgevingsbrief. De overtreder krijgt in deze brief uitleg over de feiten, de procedure en hoe hij zich kan verdedigen. In bijlage zit een uitnodiging om de boete (waarvan de bedragen eveneens zijn vastgelegd bij KB) binnen de 30 dagen te betalen.

 1. Wat zijn uw verweermogelijkheden?

Na ontvangst van de kennisgevingsbrief heeft de overtreder 30 dagen tijd om verweer in te dienen. Dit kan schriftelijk of mondeling (bij inbreuken 2de categorie waarbij de boete 116 euro bedraagt).

 1. Beslissing

Indien er verweer werd ingediend, neemt de sanctionerend ambtenaar na het verstrijken van de verweertermijn van 30 dagen een beslissing omtrent de administratieve geldboete. Deze wordt via een aangetekende brief meegedeeld aan de overtreder.

 1. Wat als u niet akkoord gaat met de beslissing?

De beslissing van de sanctionerend ambtenaar is voor hem onherroepelijk. De overtreder heeft wel het recht om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. 

Dienst Integrale veiligheid

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren
09 235 31 15
integraleveiligheid@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Openingsuren dienst Integrale Veiligheid

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 uur en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uur of na afspraak