Artistiek pedagogisch project

- Het volledige artistiek-pedagogisch project (pdf)

Pedagogische Visie

In de Kunstacademie staat de leerling centraal en ze stelt zich tot doel de leerling op te voeden tot een zelfstandig cultuurwezen. Zij streeft hierbij naar een persoonlijkheidsontwikkeling waarin zowel het cognitieve, emotionele, motorische als sociale aspect evenredig aan bod komen.

De academie verstrekt een procesgericht onderwijs waarbij subjectieve, dynamische cultuurgoederen worden overgedragen. Bovendien wordt de nodige artistieke en creatieve opleiding gegeven om tot een persoonlijke beleving te komen via het actief beoefenen van kunst.

De Kunstacademie volgt de maatschappelijke evolutie en speelt in op nieuwe verwachtingen, doch durft ook kritisch te staan t.o.v. bepaalde tendensen. 

De pedagogische doelstellingen van de Kunstacademie zijn gebaseerd op een artistieke en op een vakmatige ontwikkeling. De opleiding kiest ervoor het begrip techniek naar de leerling toe te vertalen als een noodzakelijk middel om zijn/haar artisticiteit tot uitdrukking te brengen, vorm te geven en te verrijken. Voor deze technische vaardigheid is een regelmatige training vereist, waarvoor de leerling, gestimuleerd door de leerkracht, thuis het engagement en de motivatie moet leren opbrengen.

Het ontwikkelen van artisticiteit kan slechts plaatsvinden wanneer inzicht, kennis, kunstzinnige beleving en technische vaardigheid aan elkaar gekoppeld worden en resulteren in ‘Toonmomenten’. Dit alles wordt gelijkmatig verdeeld over de verschillende vakken en over de gehele opleiding.

De Kunstacademie zorgt dat binnen zijn specifieke vorm van curriculumonderwijs er een horizontale en verticale doorstroming is van kennis en vaardigheden.

Artistieke Visie

De Kunstacademie leidt haar leerlingen op tot Actieve Kunstbeoefenaars, die eveneens in staat zijn kunst in al zijn uitingsvormen kritisch te benaderen en te beleven.

De academie beoogt de kunstzinnige vorming van de leerling tot een zelfstandig cultuurwezen, dat in staat is zijn/haar kunstvorm te beoefenen, zowel individueel als in groepsverband. Op die manier is de Kunstacademie ook een belangrijke schakel in een kwaliteitsvol socio-cultureel leven van de stad Lokeren.

Daarnaast biedt de Kunstacademie aan jongeren die kiezen voor een professionele artistieke loopbaan, de mogelijkheid om zich grondig voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs.