Vrije tijd Kinderen en jongeren

Beleid en subsidies

Beleid

De jeugddienst is een stedelijke dienst die fungeert als uitvoerend orgaan van het stedelijke jeugdbeleid.

De jeugddienst heeft de opdracht om een permanente dialoog tussen kinderen en jongeren en het stadsbestuur op te zetten. Ze wil kinderen en jongeren leren kennen vanuit oprechte interesse in hun leefwereld. De jeugddienst wil weten waar ze mee bezig zijn en belangrijk vinden. Via het opzetten van participatieprojecten wil de jeugddienst kinderen en jongeren als een volwaardige partner bij het lokaal beleid betrekken.

Daarnaast zorgt de jeugddienst voor een goed, gefundeerd en uitgebalanceerd gemeentelijk jeugdaanbod. Dit door in te zetten op een sterk eigen vrijetijdsaanbod, complementair met bestaande particuliere initiatieven alsook inspelend op reële noden en behoeften van kinderen en jongeren. 

De jeugddienst staat ook in voor het creëren van een positief en ondersteunend kader  waarbinnen burgerinitiatief en zelforganisatie zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het voorziet naast algemene dienstverlening in een uitgebreide financiële en materiële ondersteuning voor jeugdinitiatieven.