Vrije tijd Kinderen en jongeren

Beleid en subsidies

Beleid

De jeugddienst is een stedelijke dienst die fungeert als uitvoerend orgaan van het stedelijke jeugdbeleid.

De jeugddienst heeft de opdracht om een permanente dialoog tussen kinderen en jongeren en het stadsbestuur op te zetten. Ze wil kinderen en jongeren leren kennen vanuit oprechte interesse in hun leefwereld. De jeugddienst wil weten waar ze mee bezig zijn en belangrijk vinden. Via het opzetten van participatieprojecten wil de jeugddienst kinderen en jongeren als een volwaardige partner bij het lokaal beleid betrekken.

Daarnaast zorgt de jeugddienst voor een goed, gefundeerd en uitgebalanceerd gemeentelijk jeugdaanbod. Dit door in te zetten op een sterk eigen vrijetijdsaanbod, complementair met bestaande particuliere initiatieven alsook inspelend op reële noden en behoeften van kinderen en jongeren. 

De jeugddienst staat ook in voor het creëren van een positief en ondersteunend kader  waarbinnen burgerinitiatief en zelforganisatie zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het voorziet naast algemene dienstverlening in een uitgebreide financiële en materiële ondersteuning voor jeugdinitiatieven.

 

Hoe kan de stad je financieel ondersteunen?

Toelage kadervorming

De subsidie voor kadervorming en vorming wordt toegekend als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan het volgen of organiseren van een kadervorming.

Toelage voor het inhuren van externe security voor jeugdfuiven

Deze toelage heeft tot doel om bij de jeugdfuiven die georganiseerd worden op het grondgebied van Lokeren enerzijds de overlast te beperken en anderzijds de veiligheid van de bezoekers en organisatoren te verhogen.

Basis- en werkingstoelage

De basistoelage is een structurele ondersteuning van de algemene werking van het jeugdwerkinitiatief. Ze komt tussen in de gewone werkingskosten.

Toelage jeugdcultuur

Doel van deze projecttoelage is het stimuleren van culturele en gemeenschapsvormende projecten, die ontmoeting en betrokkenheid stimuleren bij Lokerse kinderen en jongeren. 

Erkenning jeugdinitiatieven

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een vereniging erkend zijn als jeugdinitiatief en als één van de jeugdwerkvormen.

Investeringssubsidie aan sport –en jeugdwerkinfrastructuur

Deze subsidie aan Lokerse sport- en jeugdverenigingenkomt tussen in investeringen aan sport- en jeugdwerkinfrastructuur, die gelegen is op het grondgebied van de stad Lokeren

Starttoelage jeugdwerkinitiatieven

Een starttoelage is een toelage ter ondersteuning van startende jeugdwerkinitiatieven.

Toelage onderhoudswerken aan jeugdwerkinfrastructuur

Deze subsidie voor onderhoudswerken aan jeugdwerkinfrastructuur komt tussen in de kosten van particuliere jeugdwerkinitiatieven

 

Matchbox

Ben je jong en wil je een culturele activiteit of project realiseren voor een jong publiek? Dat kan!

Samen met de diensten Jeugd en Cultuur ga je aan de slag om van jouw zot idee een aantrekkelijk en kwalitatief eindproduct te maken.