Milieuvergunning

Hoe werkt het

De indelingslijstlijst van Vlarem I bevat een overzicht van alle inrichtingen waarvoor een milieuvergunning of een aktename noodzakelijk is. Op de lijst worden de verschillende types inrichtingen onderverdeeld in klassen. Voor elk van de drie klassen schrijft de Vlarem I - regelgeving een andere procedure voor:

• klasse 1-inrichtingen: zijn de meest hinderlijke. Hiervoor is een milieuvergunning klasse 1 noodzakelijk. Over deze aanvragen beslist de deputatie van de provincie.
• klasse 2-inrichtingen: (zoals de meeste KMO-bedrijven) hebben een milieuvergunning klasse 2 nodig. Over deze aanvragen beslist het college van burgemeester en schepenen.
• klasse 3-inrichtingen: (zoals voor allerlei gebouwen met opslag van stookolie, airconditioning of transformatoren, kleine garages en schrijnwerkerijen, …) zijn de minst hinderlijke. Hiervoor is enkel een melding noodzakelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt er akte van.

Valt uw inrichting onder meerdere klassen, dan wordt de klasse bepaald door de rubriek(en) met de meest hinderlijke klasse.

Aanvragen/meldingen

De aanvraag - en meldingsformulieren kunt u terugvinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of Emis of bekomen via de dienst milieu en landbouw. Let erop dat u alle noodzakelijke formulieren in voldoende aantal invult en indient bij de correcte overheidsdienst:
- klasse 1-aanvraag in 10 exemplaren bij de Provincie Oost-Vlaanderen;
- klasse 2-aanvraag in 7 exemplaren bij het college van burgemeester en schepenen;
- klasse 3-melding in 1 exemplaar bij het college van burgemeester en schepenen.

Dossierkosten

STAD LOKEREN

Klasse 1-aanvraag: 100 € + kosten openbaar onderzoek (publicaties en aangetekende zendingen);
Klasse 2-aanvraag: 100 €;
Klasse 3-melding: geen kosten.

VLAREM-dossiertaks

Een overzicht kan u hier downloaden: http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/dossiertaks.pdf/view?searchterm=dossiertaks

Afhandeltermijn

Klasse 1: 4 tot maximum 6 maanden na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier waar de overheid 30 dagen tijd voor heeft;
Klasse 2: 105 kalenderdagen na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier waar de overheid 30 dagen tijd voor heeft;
Klasse 3: de zaak mag starten de dag na de datum dat de volledige melding werd ingediend, op voorwaarde dat voldaan is aan het algemene inplantingsvoorschrift (artikel 4.1.1.1 van Vlarem II).

Het aanvragen van een milieuvergunning kan een complexe zaak zijn. U kan indien u dat wenst de hulp inschakelen van een milieudeskundige of een milieuadviesbureau.
Andere instanties die u bij het samenstellen en indienen van uw dossier kunnen helpen zijn:
- Agentschap Ondernemen en
- de Provincie Oost-Vlaanderen.

De Vlarem-teksten kunt u raadplegen:
- op het internet: de Vlaamse milieunavigator van Emis: http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/faces/consultatieOverzicht.jsp of op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving of
- op de dienst milieu en landbouw: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren (09 340 94 64 of milieu.landbouw@lokeren.be).

Document
Ingekohierde belasting op het openbaar onderzoek bij de aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning