Vergroening centrumstraten

Het stadsbestuur van Lokeren zet de komende jaren in op het vergroenen van centrumstraten en waar mogelijk wordt er getracht om te ontharden zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren.

Het vergroenen van centrumstraten heeft meerdere positieve effecten:

Belevingswaarde en versterken biodiversiteit
Groen in de straat wordt door veel mensen als aangenaam ervaren. Onze stadsdiensten zorgen voor de aanplant en het onderhoud van de groenvakken. Door veel bloeiende planten te gebruiken zal de biodiversiteit in ons stadscentrum vergroten.

Voorkomen wateroverlast en verdroging beperken
Door te zorgen dat het regenwater kan afwateren in een (verdiept) groenvak wordt het regenwater gebufferd en kan het water infiltreren in de bodem. Hierdoor stroomt er minder water in de riolering en zal er bij intense buien minder wateroverlast zijn. Ook zorgt het infiltreren van hemelwater voor het aanvullen van het grondwater waardoor er minder verdroging is.

Beperken van hitte
Groenvakken waar regenwater kan infiltreren helpen mee voor het beperken van hitte. Door een bewuste aanplant van bomen in de groenvakken kan het effect nog vergroot worden gezien bomen schaduw geven en zorgen voor verdamping (= verkoelend effect).

Luchtkwaliteit
Plantvakken hebben een beperkte positieve werking op de luchtkwaliteit (fijnstofbinding).

De principes van ontharden van centrumstraten en/of infiltreren van regenwater werden al toegepast bij de ontwerpen van de heraanleg van het Stationsplein, Sportlaan en de Karlapperstraat.

Infiltrerende groenzones - voorbeelden

Stationsplein tramhuisje 

 

In het ontwerp van het Stationsplein wordt, ter hoogte van het tramhuisje, de boordsteen rondom de groenzone op regelmatige afstand onderbroken. Hierdoor kan het regenwater in de verdiepte groenzone stromen. Het regenwater wordt in deze groenzone gebufferd en kan infiltreren in de ondergrond.

Uiteraard voorzien we een overloop zodat het groenvak niet overstroomt bij zware regenval. Het overtollige regenwater zal via de overloop naar de regenwater-riool stromen.

De bestaande bomen zijn beeldbepalend voor de groenzone en zorgen door schaduw en verdamping voor verkoeling, daarom is het belangrijk om deze te behouden. In de groenvakken voorziet onze groendienst klimaatbestendige vaste planten.

Benieuwd naar het volledige project, klik dan hier

Karlapperstraat

In het ontwerp van de Karlapperstraat wordt de boordsteen ter hoogte van groenvakken onderbroken zodat het regenwater van de straat in de verdiepte groenzone kan stromen. Het regenwater wordt in deze groenzone gebufferd en kan infiltreren in de ondergrond.

Uiteraard voorzien we een overloop zodat het groenvak niet overstroomt bij zware regenval. Het overtollige regenwater zal via de overloop naar de riool stromen.

Benieuwd naar het volledige project, klik dan hier

Sportlaan - middenberm als infiltratiestrook

Oude toestand:

  • Verhoogd groenvak met rondom een borduur waardoor het regenwater niet in het groenvak geraakt en via straatkolken wordt afgevoerd naar de riolering.
  • Verouderde beplanting die veel onderhoud vraagt
  • Bomen (te behouden)

Nieuwe toestand:

  • Verwijderen bestaande beplanting, de bomen blijven behouden.
  • Plaatselijk verwijderen bestaande boordstenen.
  • Aanpassen groenvak tot een infiltratiestrook (= verdiept groenvak).
  • Aanplant klimaatbestendige beplanting.

Door de bestaande boordstenen op diverse plaatsen op te breken en een verdiepte zone te voorzien zal het regenwater gebufferd worden in de verdiepte zone. Hierdoor zal het water kunnen infiltreren in de ondergrond.

Uiteraard voorzien we een overloop (= straatkolk) aan de bovenzijde van de infiltratiestrook zodat het groenvak niet overstroomt bij zware regenval. Het overtollige regenwater zal via de straatkolk naar de riool stromen.

De bestaande bomen zijn beeldbepalend voor de Sportlaan en zorgen door schaduw en verdamping voor verkoeling, daarom is het belangrijk om deze te behouden.
In de groenvakken voorziet onze groendienst klimaatbestendige vaste planten die gedurende de zomerperiode bloemen en zo heel wat insecten en bijen aantrekken. Daarnaast zal er geëxperimenteerd worden met enkele vaste planten om te zien hoe deze zich gedragen bij enerzijds droogte en anderzijds wisselende waterstanden en dooizouten.

 

Begonialaan - infiltrerende parkeerstroken

De parkeerstrook werd heraangelegd met grasdallen. Naast deze parkeerstrook werd het voetpad vervangen door een grasstrook.