Privacypolicy

Het stadsbestuur van Lokeren verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en diensten. Deze privacyverklaring gaat dieper in op hoe persoonsgegevens verwerkt worden binnen de stadsdiensten.

 Privacy

Het beheer en beveiliging van persoonsgegevens wordt bepaald door Europese regelgeving. In deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

 Gebruik persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens worden met volgende aspecten van de verwerking rekening gehouden:

 • proportionaliteit
 • finaliteit
 • integriteit
 • transparantie.

De Stad Lokeren gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens, welke enkel voor de beoogde dienstverlening wordt gebruikt. Daarbij worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. De Stad Lokeren neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Het stadsbestuur werkt samen met andere externe partijen (Vlaamse en Federale Overheid, contractuele dienstverleners…). Uw gegevens kunnen verwerkt worden door deze partners, steeds met maximaal respect voor de privacy en uitsluitend voor de beoogde doeleinden.

De stad Lokeren beschikt over volgende machtigingen en protocollen ter uitwisseling van gegevens: 

 • Beraadslaging FO nr. 04/2017 over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten 
 • Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het reportorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voretuig, parkeerretributie, - belasting of parkeergeld schuldig zijn (Herziening van de beraadslaging FO n° 05/2015 van 19 maart 2015)
 • Beraadslaging RR nr. 28/2009 18 mei 2009 ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden. 
 • Beraadslaging FO nr. 18/2015 van 28 mei 2015 van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid, waarmee aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap machtiging werd verleend om toegang te hebben tot de DIV voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen. 
 • Beraadslaging RR nr 13/2013 van 13 februari 2013 ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)
 • Beraadslaging RR nr 21/2015 van 25 maart 2015 die algemene machtiging geeft om het rijksregisternummer te gebruiken bij aanwending van het “Federal Authentication Service” –systeem van FEDICT voor het toegangs- en gebruikersbeheer tot van de informatietoepassingen die ontwikkeld zijn voor opdrachten van algemeen belang.
 • Beraadslaging RR nr 38/2009 van 17 juni 2009 Betreft: Aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om gemachtigd te worden tot het verkrijgen van sommige gegevens van het Rijksregister om deze in het raam van de eBirth-toepassing door te geven aan de bevolkingsdiensten (RN/MA/2009/016)

De stad Lokeren beschikt over volgende protocollen ter uitwisseling van gegevens:

 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegeven van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Lokeren in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform art. 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheid. Dit betreffende het hanteren van de quarantaine in het kader van Covid-19.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor uw toestemming oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert, wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wetgeving (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van het stadsbestuur.

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij de stad bekend zijn. U kunt daarvoor een inzageverzoek indienen. De Stad Lokeren behandelt uw verzoek binnen de 4 weken.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
 • U heeft het recht de Stad Lokeren te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de Stad Lokeren geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Stad Lokeren via onderstaande contactgegevens, daarnaast kunt u terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Cookies

Het stadsbestuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Stad Lokeren gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de stad daarmee deze website optimaliseren. Daarnaast plaatst Stad Lokeren cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat u op maat gemaakte content kan worden aangeboden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Neem contact op als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de Stad Lokeren omgaat met uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens via privacy@lokeren.be of 09 342 30 21 of via de Informatieveiligheidscel, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren.

DPO / Veiligheidsconsulent

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren

privacy@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten