30/03/2020

Open verklaring burgemeester aan gemeenteraad

Algemeen nieuws

Geachte collega’s schepenen en gemeenteraadsleden, geachte heer directeur

Sinds enkele weken leven wij in een andere maatschappij. Het coronavirus heeft de wereld veranderd.

Wij hebben een levensgevaarlijke, onzichtbare vijand en zijn genoodzaakt ons dagelijkse leven drastisch te beperken, naar vorm en inhoud. Een omwenteling in ons doen en laten. En met bijzonder grote waardering en bewondering voor allen, die op de meest uiteenlopende wijzen weerwerk bieden.

Wij stellen met voldoening vast dat onze inwoners de richtlijnen goed opvolgen, bewust van de ernst van de situatie. Hier en daar valt het onverantwoord gedrag van enkelingen te betreuren, enkelingen die zichzelf en anderen in gevaar brengen. Maar dat is gelukkig een heel kleine fractie in vergelijking met het overgrote deel van de Lokeraars.

Wij houden eraan langs deze weg onze inwoners te danken en te feliciteren voor hun aanpassing en inzet. Burgerzin en (zelf)discipline zijn meer dan ooit aan de orde. Het is hard, maar enkel die ommekeer zal het mogelijk maken terug te keren naar  de wereld waarin wij leefden.

We zijn er trots op dat tal van initiatieven worden genomen om het leven draaglijker en aangenamer te maken. De 'scheiding' zorgt voor een verrassende verbondenheid, solidariteit, samenhorigheidsgevoel, inclusief initiatieven om de meest kwetsbaren onder ons te helpen. Wij stellen dat zeer op prijs. De overheid kan immers niet alles alleen doen. Enkel samen staan we sterk!

Wij vragen dat onze inwoners het uitgetekende pad nauwgezet blijven volgen. De berichtgeving via de media is actueel en gedetailleerd, en het is aangewezen ze bestendig op te volgen.

Het stadsbestuur heeft van in het begin zijn volle verantwoordelijkheid genomen en alle maatregelen getroffen die het nodig acht ter bescherming van gemeenschap en individu.

In een gezondheidscrisis als deze gebeurde dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de lokale medische wereld: met onze kliniek, met de huisdokters, met de woonzorgcentra, met de verplegers aan huis, met de tandartsen, met de apothekers. 

De genomen maatregelen waren vanzelfsprekend alle gebaseerd op de richtlijnen van de hogere overheid die consciëntieus, nauwgezet, en tot in detail gevolgd werden.

Dit leidde op een bepaald moment – nu bijna 2 weken terug - tot wat verwarring  over de niet-organisatie van de woensdagmarkt. De eerste verstrengende maatregelen van de federale overheid werden immers afgekondigd op dinsdagavond, waarbij we dan heel snel moesten schakelen om de woensdagmarkt alsnog af tegelasten. Met hier en daar wat kritiek vanzelfsprekend, maar het omgekeerde – de woensdagmarkt laten doorgaan – had ongetwijfeld op nog veel meer kritiek gestuit.

Graag beklemtonen wij ook en uitdrukkelijk de deskundigheid en inzet van onze eigen medewerk(st)ers, een hoeksteen in de hele organisatie. Want collega’s, ik moet jullie ongetwijfeld niet vertellen dat het op organisatorisch vlak alle hens aan dek was om alle maatregelen op de rails te krijgen.

Bij het uitbreken van de crisis werd een corona-werkgroep samengesteld die elke morgen fysiek vergaderde (en nog steeds vergadert). Samen met de wekelijkse bijeenkomst, en soms dringende ad hocbijeenkomst, van het college van burgemeester en schepenen is de dagelijkse corona-werkgroep ongeveer de enige vergadering van meer dan 5 personen die fysiek samenzit. Vanzelfsprekend met respect voor de social distancing-richtlijnen.

Naast de ambtenaar Noodplanning, de heer Luc Claus, de algemeen directeur, de heer Steven Verbeke en ikzelf als burgemeester (en voorzitter van de veiligheidscel), werd het diensthoofd Communicatie, mevr. Sara De Coster, het diensthoofd Stafdiensten, mevr. Marjolein Tollenaere, het diensthoofd Personeel en Organisatie, mevr. Sigrid Munghen en vanzelfsprekend het sectorhoofd Welzijn, de heer Kris Van den Bossche toegevoegd aan de dagelijkse vergadering.

De vergadering werd georganiseerd en gestructureerd op basis van de 5 disciplines van de veiligheidscel: de Brandweer, het Medisch Luik, de Politie, de Logistiek en de Communicatie.

Voor de Brandweer-discipline was het niet echt nodig om veel bijkomende activiteiten te ontwikkelen in deze gezondheidscrisis, op uitzondering van het bedelen van de mondmaskers  aan klinieken, dokters en Woonzorgcentra.

De Medische Discipline was vanzelfsprekend de meest bevraagde discipline en deze die het meest aandacht vroeg.

Er was de heikele problematiek van de mondmaskers die in het begin problematisch was vanwege problemen bij de federale levering. Maar we zijn er uiteindelijk toch in geslaagd om alle gegadigden - op basis van de federale prioriteiten – van veiligheidsmateriaal te voorzien.

Een belangrijke – zo niet de grootste uitdaging – was het organiseren van het fameuze triagecentrum. Een soort pop-up huisartswachtpost die in samenspraak met de huisartsen en op aangeven van Agentschap Zorg diende geïnstalleerd te worden. We zijn er in geslaagd om dat op 2 dagen tijd op te richten. Dankzij het alert optreden van onze ambtenaar Noodplanning, dankzij de vakbekwaamheid van onze technische diensten, en dankzij de spontane wil van administratief en poetspersoneel om hieraan mee te werken. Het triagecentrum wordt enkel en alleen bezocht door patiënten die corona-verschijnselen vertonen en werden doorgestuurd door hun huisarts.

Onze diensten zijn ook klaar om – indien nodig – een schakelzorgcentrum te installeren in ons sport- en jeugdcomplex. Een schakelzorgcentrum is te vergelijken met een soort veldhospitaal en is pas nodig als het aantal patiënten exponentieel zou stijgen. Wij zijn daar klaar voor, maar laat duidelijk zijn dat dit vooralsnog niet aan de orde is.

Wij zijn natuurlijk frequent in contact met de verantwoordelijken van AZL. Het feit dat we in een netwerk zitten met AZ Nikolaas werpt in tijden als deze zijn vruchten af. De netwerkorganisatie Waas en Durme liet toe om een logische medische politiek te voeren waarbij de afspraak was dat corona-gerelateerde opgenomen patiënten werden gecentraliseerd in St.Niklaas en dat AZ-Lokeren 'coronavrij' bleef. Ondertussen werden een aantal afdelingen in AZL vrijgemaakt in geval het aantal corona-patiënten exponentieel zou stijgen en opname in Lokeren toch nodig zou zijn.

Dat is voorlopig niet nodig. Overigens , het geven van officiële cijfers is niet echt aangewezen vanwege sowieso onvolledig. Zoals iedereen weet, is het onmogelijk om iedereen te testen op corona, en worden vele mensen door de huisdokter gewoon thuis gezet zonder te weten of zij al dan niet coronabesmet zijn.

Ik sluit dit medisch hoofdstuk af met de melding dat wij vanzelfsprekend ook frequent in contact zijn met de verantwoordelijken van de Lokerse Woonzorgcentra die alles onder controle hebben. Niet in het minst de eigen WZC’s, Ter Durme en Hof van Eksaarde, waar schepen Stefan Walgraeve voorzitter van is. 

De 3e discipline in de noodplanning is de Politie. Ikzelf heb als burgemeester dagelijks overleg met de korpschef. De politie is gemachtigd voor de handhaving van alle afgekondigde maatregelen. Maar ook de korpschef bevestigt mij dat er relatief weinig problemen zijn, en dat de aangekondigde maatregelen zeer goed worden opgevolgd door de burgers, handelaars en bedrijven.

De 4e discipline in de noodplanning is het Logistieke Luik. In de praktijk worden deze diensten geleverd door onze Technische Diensten in de Weverslaan. Zoals reeds eerder gezegd werd ons stadspersoneel voor meerdere taken ingeschakeld. Dit verliep telkens feilloos, waarvoor veel dank.

De 5e en laatste discipline in de noodplanning is de Communicatie. Vandaag de dag en zeker in een crisis als deze een zeer belangrijk luik. Ook daar verliep alles probleemloos.

Er werd door de dienst communicatie een web-infopagina lokeren.be/corona aangemaakt. Op deze website en op de social media werd alle noodzakelijke en verduidelijkende info geplaatst. Ook de vele initiatieven van burgers en vrijwilligers worden ondersteund door een platform van de stad dat vanaf morgen online zal gaan : via een link op lokeren.be/corona kunnen alle mogelijke acties kenbaar gemaakt worden, en kunnen mensen met hulpvragen en mensen die hulp aanbieden met elkaar in contact komen.  

En individueel werden door de dienst Communicatie massa’s vragen van burgers, handelaars en bedrijven beantwoord.

In verband met de organisatie van de stadsdiensten in hun totaliteit was het vanzelfsprekend alle hens aan dek. Buiten de sector Vrije Tijd worden de stadsdiensten nog steeds als essentiële diensten aanzien. We blijven dan ook elke dag paraat om de dienstverlening aan de burgers te garanderen, rekening houdende met de federale maatregelen.

De diensten Vrije Tijd werden echter wel in 'lockdown' geplaatst. Evenementen en vrijetijdskampen dienden afgeblazen te worden, gereserveerde tickets dienden terugbetaald, … geen sinecure. Maar er was gelukkig veel begrip bij de bevolking.

Overigens, in verband met de vrijetijdsdiensten zullen wij naar aanleiding van de nieuw aangekondigde maatregelen van eind vorige week, de bibliotheekfunctie opnieuw activeren.  Onze bibliothecaris werkt met haar diensten een afhaal-systeem uit dat beantwoordt aan de social distancing-voorwaarden, en dat tegelijkertijd voldoende praktisch en realistisch is voor de Lokeraars. De heropening-light van de bib wordt vooropgesteld voor volgende week maandag.

We namen vandaag ook de beslissing om de geplande culturele en andere vrijetijds-evenementen, ook de niet-stedelijke overigens, af te gelasten alvast tot en met het pinksterweekend. Dus pakweg het Parktheaterfestival, Loka. Tierra, en de Kunst-en ambachtenmarkt gaan dit jaar niet door.

Vele andere diensten, niet vrijetijddiensten dus, dienden over te schakelen op een ander regime.

Er werd massaal ingezet op telewerk voor diensten en personeel waar dat mogelijk was. Vele surfaces en laptops werden klaargemaakt door onze ict-dienst.

Het Sociaal Huis en de dienst Burgerzaken zijn de diensten die nog fysiek in contact komen met de burgers. Zij het op afspraak, en met respect voor de sociale distancing-maatregelen. Op de loketten van beide diensten werd plexiglas voorzien door onze technische diensten.

Ook de scholen en de kinderopvangcentra bleven actief conform de richtlijnen van de hogere overheden. De leerlingen- en kindaantallen bleven opvallend laag. Momenteel wordt de regeling voor de buitenschoolse kinderopvang uitgerold voor de nakende paasvakantie. We zullen die vakantieopvang meer spreiden, meerbepaald over 9 Lokerse scholen. We zetten daarvoor het personeel van EVA Gezinswelzijn in met de hulp van personeel van de desbetreffende scholen.

Collega’s, deze gezondheidscrisis zal natuurlijk ook heel wat economische schade genereren  voor bedrijven, handelaars en burgers. Ook daar zal het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid nemen. Voor horecazaken werd alvast de terrastaks gesupprimeerd. Maar we inventariseren alle meldingen van economische schade, bekijken ook welke bovenlokale maatregelen worden genomen, en zullen dan afwegen waar wij als lokale overheid nog bijkomend kunnen compenseren. Iedereen zal begrijpen dat we daar op dit moment nog geen volledig zicht op hebben.

We moeten immers nog steeds de volle focus houden op het gezondheidsaspect, het bestrijden van het coronavirus in onze stad, de onzichtbare vijand.

En ik denk te mogen zeggen – namens de voltallig gemeenteraad, namens u allen – dat de stad Lokeren zich volledig aansluit bij de ode aan onze zorgverstrekkers. Wij zijn al het verzorgend personeel, al onze zorgverstrekkers immens en eeuwig dankbaar voor alles wat zij reeds presteerden, alles wat zij nu presteren, en alles wat zij nog zullen presteren, in functie van de gezondheid van onze burgers.

Als burgemeester heb ik er alle vertrouwen in , beste collega’s, dat – als we samen volhouden -  “Together we’re strong” zoals het spandoek luidt dat onze Sportingvrienden ophingen aan ‘t stadhuis  - …  als we SAMEN volhouden … dat we ook deze onzichtbare vijand klein krijgen. 

Ik dank u.

Filip Anthuenis

Burgemeester