07/04/2020

Stad Lokeren voorziet 1,5 miljoen euro om coronaimpact op te vangen

Algemeen nieuws

De Stad Lokeren voorziet 1,5 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. De impact op de stad is immers zeer groot. Zowel de Lokerse economie (bedrijven, handelaars, horeca, zelfstandigen, …), de meest kwetsbaren in onze samenleving als het middenveld zijn zwaar getroffen. Het college van burgemeester en schepenen werkt daarom niet alleen noodzakelijke maatregelen uit op korte termijn, maar ook acties om Lokeren op langere termijn te doen heropleven.

Burgemeester Filip Anthuenis: ‘Het zijn uitzonderlijke tijden. Mensen rekenen erop dat de overheid actie onderneemt. En als stad willen we die verantwoordelijkheid ook opnemen. Met een pakket aan maatregelen.’
Schepen van Financiën Stefan Walgraeve: ‘De stad gaat evenwel niet zomaar premies uitdelen. Het gaat om een geheel van maatregelen waarbij zowel inkomsten niet zullen worden geïnd, zoals belastingen en huur, als geld wordt uitgetrokken voor ondersteunende maatregelen.’


Fiscaal pakket voor het Lokerse bedrijfsleven
Met een fiscaal pakket wil het stadsbestuur zuurstof geven aan de zwaar getroffen Lokerse ondernemingen.
De algemene bedrijfsbelasting wordt gedeeltelijk kwijtgescholden, in functie van de duurtijd van de federale coronamaatregelen. Hiermee wil het stadsbestuur klein en groot ondersteunen om zo samen met de federale en Vlaamse ondersteuning liquiditeitsproblemen proberen te voorkomen. De exacte modaliteiten omtrent deze gedeeltelijke kwijtschelding zullen bepaald worden in functie van de effectieve duurtijd van die federale coronamaatregelen.
Voor de horecasector had de Stad Lokeren eerder al beslist de terrastaks kwijt te schelden voor dit jaar.
Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten geschrapt voor de periode waarin de federale coronamaatregelen gelden. Deze ondernemers kunnen hun beroep niet uitoefenen en het betalen van een retributie aan de Stad Lokeren is dan ook niet aan de orde. We bekijken ook tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. Dit vergt een gerichte oefening die we in de komende dagen en weken verder uitwerken, maar ook hier zullen we werken in de richting van een (al dan niet gedeeltelijke) vrijstelling van de huur- of concessiegelden gedurende de periode van de federale maatregelen.
De inkohiering zal worden opgeschoven naar september of oktober 2020, zodat de belastingen met een vertraagd ritme zullen worden geïnd. We zetten bovendien ook in op een snelle betaling van facturen aan onze eigen leveranciers.
Naast deze fiscale maatregelen zorgen we ook voor een overzicht van lokale handelaars/horecazaken op onze website waar je tijdens deze crisis wél terecht kan en/of met een overzicht van hun aangepaste openingsuren. We herhalen ook de oproep aan onze inwoners om de lokale horeca en handel te ondersteunen, door bijv. een extra bestelling te plaatsen voor afhaalmaaltijden of de aankoop van cadeaubonnen bij lokale handelaars als bewijs van uitgesteld aankopen. Handelaars die een plekje willen op die overzichtswebsite moeten zich gewoon registeren via www.lokeren.be/koop-lokaal.
Op deze manier tracht de stad, op die domeinen waar ze zelf kan in tussen komen, de broodnodige ademruimte te geven aan zelfstandigen en kleine ondernemingen.

Fiscaal pakket voor alle Lokeraars
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Voor Stad Lokeren bedragen de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting ca. 17% van het totaal van de exploitatieontvangsten.
De aanslagvoet aanvullende personenbelasting is het percentage dat de gemeente bepaalt voor de aanvullende heffing op de personenbelasting van de federale staat. Voor Stad Lokeren bedraagt dit 7%.
De opbrengst is evenwel sterk afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop achteruit, dan dalen de opbrengsten uit deze belasting. Zelfs een beperkte daling van het gemiddeld inkomen van de Lokeraar ingevolge de coronamaatregelen (tijdelijke werkloosheid, gesloten handelszaak, …) heeft een aanzienlijke invloed op de verwachte inkomsten uit de aanvullende personenbelasting.
Het college van burgemeester en schepenen heeft evenwel expliciet beslist om géén verhoging van de aanslagvoet aanvullende personenbelasting door te voeren, en dus het verwachte inkomstenverlies niét te compenseren.
Impact op stadsorganisatie – Ademruimte voor het middenveld
Het is duidelijk dat de impact van de coronacrisis op de stadsorganisatie ook zeer groot is. Door de noodgedwongen, maar noodzakelijke sluiting verliezen onder meer ook de bibliotheek, het museum, het cultureel centrum, het sport- en jeugdcomplex en het zwembad een groot aantal inkomsten.
Alle verenigingen en organisaties die activiteiten ontwikkelen binnen de gebouwen van de stad Lokeren krijgen kwijtschelding van huur voor elke aangesneden maand dat de federale coronamaatregelen gelden. Het gaat hierbij om sport- en jeugdverenigingen, culturele organisaties, sociale organisaties, …
Het college van burgemeester en schepenen besliste eerder al om de verkochte tickets voor geannuleerde voorstellingen en de geplande zaalhuur terug te betalen voor de periode waarin de federale coronamaatregelen gelden. Ook een aantal evenementen en bijhorende randactiviteiten werden geschrapt.
Ook voor de sport- en jeugdverenigingen zullen minder inkomsten worden ontvangen: het mislopen van huurinkomsten, geschrapte opleidingen, geschrapte sportkampen, minder inkomsten aan de kassa, …
Stad Lokeren gaat pragmatisch om met al toegekende subsidies en zal in afstemming met de verenigingen kijken welke zaken op een later moment kunnen opgepikt worden. Het stadsbestuur wil hierin een partner zijn van het verenigingsleven. Bewezen kosten voor geannuleerde evenementen worden niet teruggevorderd.
Ook binnen de sector Welzijn lopen de verliezen op: de prestaties van de poestdienst zijn een tijdje in grote mate weggevallen, het rolstoelvervoer is quasi stilgevallen, de externe strijk binnen de wasserij is zo goed als weg, …
Ook de sluiting van het recyclagepark (IDM) levert de stad minder inkomsten op.

Maatregelen voor zorg, steun en opvang

• Maatregelen omtrent medische zorgen
De stad Lokeren voorzag, in samenspraak met de Lokerse huisartsen, in een triagecentrum. Het opzetten van dit triagecentrum en het ter beschikking stellen van de software ter ondersteuning van de huisartsen gebeurde door de stad Lokeren en op kosten van de stad.
Daarnaast besliste de stad om zelf, los van de aangekondigde/beloofde medische materialen vanuit de federale overheid, ook de nodige beschermingsmaterialen (in hoofdzaak mondmaskers) aan te kopen op het budget van de stad om te kunnen beleveren waar de noden het hoogst zijn, i.e. in eerste instantie aan die medische beroepen (tandartsen, apothekers, …) die door de hogere overheden (nog) niet van het nodige materiaal werd voorzien.

• Maatregelen voor kwetsbare Lokeraars
Door de grote impact van de gezondheidscrisis op de economie, stijgt het aantal Lokeraars dat niet rondkomt, hetgeen aanleiding geeft tot een stijging van het aantal steunaanvragen en het aantal leefloonuitkeringen.
Omdat de impact van de gezondheidscrisis nog niet volledig duidelijk is, voorzien we hier geen specifiek budget voor, maar zullen de bijkomende kosten ten gevolge van deze maatregelen uiteraard door het OCMW gedragen worden.

• Kinderen en jongeren opvangen en ondersteunen
Voor de scholen is het nu al duidelijk dat, zelfs indien de lessen na het paasverlof opnieuw zouden starten, er een inhaalbeweging nodig zal zijn, in het bijzonder voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Via onze dienst Onderwijs worden alle scholen daarin zeer concreet bijgestaan tijdens het resterend deel van het schooljaar, maar desgevallend ook in de zomervakantie als voorbereiding naar volgend schooljaar.
Zoals ondertussen gekend, wordt tijdens het paasverlof voorzien in buitenschoolse kinderopvang op 9 locaties. Deze opvang tijdens de paasvakantie is gratis. Daarnaast wordt vastgesteld dat tijdens de periode van de federale coronamaatregelen beduidend minder kinderen moeten worden opgevangen in de kinderopvang (een terugval tot nog slechts 10% aanwezigen is geen uitzondering), hetgeen uiteraard ook zijn repercussies zal hebben in de ontvangsten voor deze kinderopvang, zowel vanuit de bijdragen van de ouders als vanuit de subsidiërende overheid.


Lokerse middenstand boost geven na de crisis
Het college van burgemeester en schepenen werkt naast deze noodzakelijke acties op korte termijn ook een reeks acties uit om Lokeren op langere termijn weer te doen heropleven. Het zal pas na de afbouw van de federale maatregelen zijn dat het werk echt begint. Wanneer de crisis voorbij is, zullen onze lokale ondernemingen, horeca en handelaars opnieuw moeten opstarten. We zullen ook daarvoor een bedrag uittrekken, in samenspraak met onze lokale middenstand, voor collectieve gemeenschappelijke acties van uit de handelaars en horeca zelf. De komende weken en maanden wordt dit verder uitgewerkt.