01/09/2021

Openbaar onderzoek digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen

Algemeen nieuws

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten in Vlaanderen. Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen zijn ook atlaspunten opgenomen die informatie bevatten over de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding. De ontwerp digitale atlas werd voorbereid door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in samenwerking met de provinciale waterloopbeheerders. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. 

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. 

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier verbeteren we samen de kwaliteit van de atlas.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen (volgens het decreet Integraal Waterbeleid). Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.integraalwaterbeleid.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Alle informatie is te raadplegen op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas. Opmerkingen dien je in via dezelfde website of maak je over aan jouw gemeentebestuur via ruimtelijkeordening@lokeren.be (Stad Lokeren - dienst Omgeving).