15/09/2021

Visienota N47 bijna afgerond, maak kennis met het voorkeursscenario

Algemeen nieuws Mobiliteit

Begin 2021 gaven het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Lokeren, het startschot voor de uitwerking van een duurzame visienota voor de N47 tussen de Dijkstraat en de Heilig-Hartlaan. Deze haalbaarheidsstudie, begeleid door studiebureau Sweco Belgium, heeft als belangrijkste doel om de problematiek van de huidige toestand in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Verschillende scenario’s werden opgesteld, rekening houdend met de ruimtelijke en verkeerskundige planningscontext en de wensen van alle betrokken actoren, inclusief de bewoners van Lokeren. Vanuit de analyse en alle verzamelde informatie werd getracht de beste keuze te maken. Maak kennis met het voorkeursscenario.

Doel: vlottere doorgang en veiligere kruispunten

Binnen de toekomstvisie voor de N47 gaat er extra aandacht naar veilige oversteekplaatsen voor de zachte weggebruikers, een veilige kruising met de fietssnelweg F412 Lokeren – Zele – Dendermonde, het verminderen van het aantal ongevallen, het vermijden van conflicten en een veilige ontsluiting voor de nieuwe Brandweerkazerne.

Voorafgaande stappen

De huidige situatie werd in kaart gebracht door de verkeerstellingen, in de maand januari, te bundelen met de bestaande gegevens rond knelpunten en ongevallencijfers. 2 Samen met de informatie en de ideeën van de Lokeraar, verzameld in februari via een online enquête met input over de oversteekbaarheid, de doorstroming en de veiligheid over het hele traject en de momenteel 10 aanwezige kruispunten, kreeg een eerste analyse vorm en werd er gestart met de uitwerking van mogelijke scenario’s. Met deze analyse en de mogelijke scenario’s ging de klankbordgroep, een kleine groep betrokken partners en vertegenwoordigers uit verschillende leeftijdscategorieën, aan de slag en werden mogelijke acties onderzocht. De oefening werd gemaakt om vanuit deze analyse en alle verzamelde informatie de beste keuze te maken.

Uitgangspunten voorkeursscenario segment Dijkstraat – Martelarenlaan

1. Verbeteren van de verkeersveiligheid door het sluiten van de middenberm ter hoogte van de Vierschaarstraat en de Rivierstraat.
2. Afkoppelen van de Rivierstraat van de N47 voor gemotoriseerd verkeer en het creëren van een nieuwe aansluiting in het verlengde van de Bakkersstraat. Dit zorgt voor een veilig, lichtengeregeld viertakskruispunt, uitgerust met conforme fiets- en voetgangersvoorzieningen. Via dit lichtengeregeld kruispunt kunnen zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer veilig de N47 oprijden, afrijden en oversteken.
3. Voorzien van een keerpunt voor wagens (en vrachtwagens) ter hoogte van de Rivierstraat. Door het voorzien van een veilig keerpunt daalt de kans op kop-staart aanrijdingen en verhoogt de doorstroming op de N47.
4. Voorzien van een keerpunt richting Lokeren voor wagens ter hoogte van de Vierschaarstraat. Onveilige keerbewegingen ter hoogte van de verkeerslichten aan het drukke kruispunt met de Dijkstraat worden zo vermeden.
5. Voorzien van veilige fietspaden en fietsoversteken in het gehele segment. Het dubbelrichtingsfietspad richting Lokeren langsheen de Zelebaan wordt over de volledige lengte doorgetrokken, verbreed en beveiligd.

Uitgangspunten voorkeursscenario segment Martelarenlaan – Heilig-Hartlaan

1. De belangrijkste kruispunten van de N47 in deze zone, namelijk deze met de Lokerhoutstraat en Heilig-Hartlaan blijven open voor het autoverkeer. Voor de veiligheid worden deze voorzien van verkeerslichten zodat ook fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken.
2. Verhogen van de verkeersveiligheid door het sluiten van de voorrangsgeregelde kruispunten (Hovenierstraat en Molenstraat) voor het gemotoriseerd verkeer. De Molenstraat en het deel van de Hovenierstraat naar het centrum sluiten niet meer rechtstreeks aan op de N47. Men moet via de ventweg naar de lichtengeregelde kruispunten aan de Heilig-Hartlaan of de Lokerhoutstraat.
3. De huidige oversteek in het verlengde van de Hoveniersstraat blijft behouden, maar enkel voor zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) middels een drukknop lichtenregeling.
4. De zuidelijke tak van de Hovenierstraat wordt omgeleid zodat een viertakskruispunt ontstaat ter hoogte van de Heilig-Hartlaan.
5. Het voorzien van veilige fietspaden en fietsoversteken in het gehele segment. 

Samen denken

Op denkmee.lokeren.be lees je alle info na over het scenario dat door de projectstuurgroep, samengesteld uit AWV, het studiebureau Sweco Belgium en de stedelijke diensten, als beste keuze wordt voorgesteld. Niet enkel de ontwerpplannen maar ook een uitgebreide motivatienota vind je hier terug. Vragen, suggesties en feedback formuleer je tot 8 oktober als idee op het platform of via mail naar denkmee@lokeren.be.

Verdere timing

Na deze feedbackronde wordt de verzamelde info verwerkt, wordt de keuze voor het definitief scenario gemaakt en de visienota gefinaliseerd. Rond november wordt de definitieve toekomstvisie voor de N47 voorgesteld aan de Lokeraar en wordt ook gestart met de concrete opmaak van de ontwerpplannen voor de kruispunten met de Martelarenlaan en de H.-Hartlaan en Hoveniersstraat.