11/05/2022

Gouverneur Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water in onbevaarbare waterlopen

Algemeen nieuws

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. Deze lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan. Omwille van die aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal zones.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Concreet mag er dus vanaf 11 mei 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze onttrekkingszones. Een overzichtskaart om te downloaden is hier beschikbaar.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).

2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.

3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Geen maatregelen voor drinkwater

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips.

Meer info

Besluit van de gouverneur: tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (10/05/2022).