Omgevingsvergunning

Wonen

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samengesmolten tot de omgevingsvergunning. De aanvraag, behandeling en beslissing verlopen in de meeste gevallen digitaal via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Wil je bouwen of verbouwen, de functie wijzigen van een gebouw, een grond verkavelen, bomen vellen, een kleinhandelsactiviteit uitbaten of een activiteit uitvoeren die hinderlijk kan zijn voor de omgeving? Dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning. Aanvragen of meldingen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket
Via het doorlopen van één enkele vergunningsprocedure kan een project een vergunning krijgen voor zowel het bouwen als exploiteren. De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten. Dit principe geldt ook wanneer voor het project een vergunning nodig is voor een kleinhandelsactiviteit en/of een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen.

De procedure moet hierdoor vlotter verlopen en stedenbouwkundige en leefmilieu-aspecten zullen beter op elkaar afgestemd zijn. Deze werkwijze bespaart de aanvrager tijd en papierwerk. Bovendien kan die zijn dossier de hele tijd digitaal opvolgen, van aanvraag tot beslissing.

 

Voorwaarden

Milieu of exploiteren van ingedeelde inrichtingen/activiteiten

Voor de exploitatie of het veranderen van ingedeelde inrichtingen/activiteiten is een omgevingsvergunning (de vroegere milieuvergunning) of melding nodig. Dit zijn de activiteiten die in bijlage 1 van Vlarem II staan opgesomd. (rubriekenlijst Klik op de “+” om meer details te zien) Dit kan zowel gaan om bedrijfsactiviteiten als bv. een mazout- of gastank voor de verwarming van je woning of een tijdelijke grondwaterbemaling in het kader van bouwwerken.

In de lijst onderscheidt men drie klassen van milieubelastende activiteiten. Klasse 3 staat voor de minst belastende activiteiten en hiervoor volstaat een melding. Activiteiten uit klasse 1 en 2 moeten over een omgevingsvergunning beschikken.
Voor een beperkt aantal KMO’s is de VLAREM-wegwijzer een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning met inbegrip van ingedeelde inrichtingen kan een complexe zaak zijn. Je kan indien je dat wenst de hulp inschakelen van een milieudeskundige of een milieuadviesbureau.

Je vindt ook meer info bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

Een omgevingsvergunning of melding voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten moet altijd digitaal aangevraagd worden via het omgevingsloket.

Wil je vooraf graag wat meer informatie, dan kan je hiervoor bij de sector Omgeving terecht. (contact: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09 235 31 00).

Om je zo goed mogelijk advies te kunnen geven, hebben we volgende informatie nodig:

- Welke activiteit wil je gaan doen? Indien reeds gekend: vermogen van de gebruikte toestellen, opslagcapaciteit gevaarlijke producten, …

- Locatie van de activiteit, kadastrale gegevens, betreft het een nieuw of reeds vergund gebouw?

- Is er in het verleden al een milieuvergunning afgeleverd?

- Betreft het een nieuwe activiteit of een uitbreiding/verandering?


Stedenbouwkundige handelingen

Een omgevingsvergunning is vereist:
- voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen
- voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies
- voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
- voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw
- voor het vellen van grote bomen
- voor het ontbossen
- voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
- voor het gebruiken van een grond als opslag of parking
- voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
- voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)

Let op: Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. En voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende. Zie omgevingsvergunning.

Niet al de vergunningsplichten, vrijstellingen of meldingsplichten zijn algemeen geldig. Ze kunnen afhankelijk zijn van de gemeente. Vraag daarom steeds advies bij de sector Omgeving (contactgegevens: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09 235 31 00 of via dit online contactformulier). Zij zijn op de hoogte van alle geldende verordeningen, plannen en voorschriften op het Lokers grondgebied.

Bekijk zeker eerst de normenboeken op het omgevingsloket, voor je een digitaal dossier samenstelt. Als je een dossier indient dat niet in overeenstemming is met het normenboek, dan zal het dossier stopgezet worden.


Verkaveling

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is vereist voor:
- het verkavelen van gronden
- het bijstellen van bestaande verkavelingen

Meer info bij de sector Omgeving (Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09 235 31 00 of via dit online contactformulier).


Kleinhandelsactiviteiten

Een omgevingsvergunning is vereist voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel vanaf een bepaalde omvang of duur, bij het uitbreiden of samenvoegen van deze activiteiten vanaf een bepaalde omvang of bij het doorvoeren van een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten.

Volgende categorieën worden als categorieën van kleinhandelsactiviteiten beschouwd :

  • 1° verkoop van voeding;
  • 2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
  • 3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
  • 4° verkoop van andere producten.

Meer gedetailleerde info vind je op omgevingsvergunning
Voor meer info kan je ook terecht bij de dienst Economie: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09 235 31 00, economie@lokeren.be.


Vegetatiewijzigingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor vegetatiewijzigingen in bepaalde gebieden of zones. Meer info op omgevingsvergunning of bij de sector Omgeving: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09 235 31 00 of groen@lokeren.be.

Procedure

 

Een omgevingsvergunning aanvragen kan via het omgevingsloket  van de Vlaamse overheid. Ook de beslissing verloopt digitaal. Voor kleinere werken rond de woning kan je op het omgevingsloket de ‘snelinvoer’ gebruiken.
Voor sommige activiteiten volstaat een melding. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kleine werken aan de woning of gebouwen of meldingen voor activiteiten of bedrijven die weinig impact hebben op het milieu.

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, heb je ofwel een e-ID-kaartlezer nodig of log je in via een andere digitale sleutel, zoals Itsme. Je vindt hierover meer info op het omgevingsloket. Extra software is niet nodig.

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor:

  • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van een architect
  • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen
  • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Heb je vragen over je omgevingsvergunning of melding? Informeer dan bij de sector Omgeving (contactgegevens: Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09 235 31 00 of via dit online contactformulier) en geef aan waarvoor je een omgevingsvergunning wil aanvragen of melding wil indienen. 

 

Dienst Omgeving

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00

Enkel op afspraak. Maak je afspraak via het Infopunt op 09 235 31 00.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Vooraf een afspraak maken, is ook nodig voor alle eerstelijnsvragen zoals bijvoorbeeld:

- ter beschikking stellen van formulieren
- info opvragen over de bestemming van een perceel
- info opvragen over de vergunningsprocedure
- indienen van aanvraagdossiers,  bezwaren, documenten…
- aanvragen van kopieën van een plan, van stedenbouwkundige voorschriften…
- inzage van een aanvraag gedurende het openbaar onderzoek

Vragen kan je ook steeds stellen via dit online invulformulier.