Overlast door minderjarigen

Wonen Samenleven

Beschrijving

NERO: Normstelling en Responsabilisering nav overlast 

NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast en is bedoeld om snel en constructief te reageren op overlast veroorzaakt door jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het stadsbestuur van Lokeren heeft ervoor gekozen om het NERO-project verder toe te passen tegen minderjarigen die overlast veroorzaken op het openbaar domein (eveneens in het stedelijk zwembad, bibliotheek, Sport & Jeugdcentrum, enz). Het stadsbestuur wil met dit project een duidelijk signaal geven wanneer regels overtreden worden en anderzijds de ouders van de minderjarigen ondersteunen in hun opvoedingsplicht. De ouders worden ook aangespoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het stellen van duidelijke grenzen naar hun kinderen en jongeren.

In een “afsprakennota” worden, op maat van de jongeren en zijn/haar ouders, bindende afspraken gemaakt tussen het stadsbestuur, de ouders en de jongere. Deze afspraken kunnen zijn:

 • Geen nieuwe feiten van overlast plegen binnen een periode van maximum 5 maand.
 • Zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor de minderjarige
 • School en onderwijsparticipatie van de ouders
 • Deelnemen aan “sociale vaardigheidstrainingen
 • Het verrichten van vrijwillige gemeenschapsdienst

Hoe werkt het NERO-project?

Bij een vaststelling op heterdaad door de lokale politie, wordt de jongere overgebracht met de politiecombi naar het politiecommissariaat. Jongeren die vervoerd worden met de politiecombi krijgen hiervoor een “combitax” of belasting. Deze belasting bedraagt € 100 per rit en per jongere.

Bij een eerste vaststelling zal de politie de minderjarige wijzen op zijn/haar gedrag en trachten te bemiddelen. Wanneer de minderjarige overtreder zijn/haar fout inziet, dan eindigt hier ook de tussenkomst van de politie en wordt er geen verder gevolg gegeven aan de feiten.

Heeft de jongere geen oor naar het verhaal van de politie, dan wordt er een “Bestuurlijk verslag” opgemaakt door de politie. De minderjarige wordt dan vervoerd met de “politiecombi”

De Minderjarigen en hun ouders kunnen een vrijstelling krijgen als zij akkoord gaan met deelname aan een traject bij het NERO-project. Uiteraard moeten zij het traject volledig volgen. Bij vroegtijdig afhaken moet de belasting alsnog betaalt worden.

NOG-op school project

Op vraag van de Lokerse schooldirecties werd het “NOG-op school project” opgestart om preventief het Normoverschrijdend gedrag van leerlingen op school aan te pakken. NOG staat voor “Norm Overschrijdend Gedrag”. Dit project richt zich naar leerlingen tussen 10 en 18 jaar die wonen en naar school gaan in Lokeren en die op school een problematisch parcours doorlopen met als mogelijk gevolg een schoolverwijdering. De betrokken leerling en zijn/haar ouders moeten uiteraard akkoord gaan met de begeleiding door het project. Ook leerkrachten uit zowel het basis – en secundair onderwijs in Lokeren kunnen een traject volgen bij het “NOG op school project”. Dit project wordt in nauwe samenwerking met de leerlingenbegeleiders van de meewerkende scholen en de dienst Samenleving van de stad Lokeren uitgevoerd.

Dit gedrag uit zich in toenemende mate als volgt:

Agressie tegen leerlingen en leerkrachten

 • Pesten van medeleerlingen
 • Het preventief aanpakken van het spijbelen
 • Preventie mbt onverdraagzaamheid in het onderwijs

Met het NOG-op school project wordt getracht om de volgende doelstellingen bereiken:

 • Probleemgedrag doen stoppen
 • Bij de jongere inzicht bijbrengen in zijn/haar probleemgedrag
 • Responsabiliseren van de ouders van de jongeren
 • Het voorkomen van schoolverwijderingen

Welke zijn de mogelijke acties?

 • Normstellend gesprek met de jongere en ouders
 • Schoolbetrokkenheid van sommige ouders verhogen
 • Het duiden van schoolkwalificatie bij sommige leerlingen en hun ouders

Het NOG-op school project organiseert elk schooljaar zowel voor de leerlingen als de leerkrachten “Sociale Vaardigheidstrainingen” (SOVA) om op een deskundige manier aan dit probleemgedrag te werken. Voor de leerkrachten worden 5 trainingen georganiseerd van telkens 3 uur. De leerkrachten worden getraind in het omgaan met probleemgedrag op school.

Leerlingen volgens eveneens 5 trainingen van 3 uur. Zij worden eveneens getraind in het omgaan met normoverschrijdend gedrag.

Heb je problemen op school?

Woon je in Lokeren en zit je ook daar op school? Wil je iets aan je problemen op school doen? Neem dan contact op met de CLB-medewerkers van uw school. Zij zullen in samenwerking met de leerlingbegeleiders op school contact opnemen met het “NOG-op school project.

DIV Eco-team

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren
09 235 31 15
ecoteam@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uu of na afspraak