Context RUP Beukenhof - Sparrenhof

Beukenhof is een bebouwd binnengebied tussen de Acacialaan, Beukenlaan, Jasmijnstraat en Berkenlaan. Sparrenhof is eveneens een binnengebied tussen de bebouwing van de Slagveldstraat, Dennenlaan, Daknamstraat en N70. Beide wijken zijn gelegen ten noorden van de N70 en maken deel uit van het noordelijke stedelijke gebied.  

Deze binnengebieden worden omrand door bebouwde percelen en bestaan beiden uit gekoppelde woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij, met veel groenruimte en een centrale toegangsweg in het Beukenhof en meerdere kleine wegen voor intern gebruik in het Sparrenhof. De wegenis is enkel bruikbaar voor de bewoners van het Beukenhof en Sparrenhof zelf.  

Beide binnengebieden werden in een BPA opgenomen. De bestemmingen van de woningen werd echter heel strikt ingetekend op de bestaande bebouwing, met daarrond een zone voor binnenplaatsen en tuinen en centraal een strook voor openbare infrastructuur die ook ingetekend werd op de bestaande wegenis. De bestemmingen van dit BPA laten dus weinig andere mogelijkheden toe. Het BPA is echter ouder dan 15 jaar waardoor het mogelijk is om af te wijken van de bestemmingen op het vlak van bebouwing aangezien de onderliggende bestemming volgens het gewestplan woongebied is. De huidige wetgeving laat het echter niet toe om af te wijken van de bestemming ‘wegenis’. De strikte intekening van de bestemming ‘wegenis’ in het oude BPA maakt dus dat een nieuwe ontwikkeling met andere wegenisinfrastructuur binnen het oude BPA niet mogelijk is, waardoor het nodig is om deze bestemming te wijzigen.   

De aanleiding voor de opmaak van het RUP is dat het wijzigen van het gewestplan of van een bestaand BPA dient te gebeuren door middel van een RUP. Deze wijziging van het bestaand BPA  zal bijgevolg gebeuren in het RUP Beukenhof - Sparrenhof.  

De rest van het BPA Bergendries-Grijzenbosplein dat buiten de grenzen van het plangebied ligt, blijft behouden. Hier gaat het immers om bestemmingen van wonen en tuinen en hiervoor kan er wel een afwijking voorzien worden waardoor het niet nodig is om op te nemen in dit RUP.  

Samenvattend omvat het plangebied dus de sociale woonwijken Beukenhof en Sparrenhof.