15/09/2023

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2023

Huisvesting

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000   BRUSSEL

  

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 15 september 2023 tot en met 25 september 2023 
in navolging van de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Downloads: