11/06/2024

Polder Schelde Durme Oost - mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering

Andere Ruimtelijke ordening

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2024 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

Bob Dierick                     Stijn Windey

Dijkgraaf                         Ontvanger-griffier

Downloads: