Belastingen en retributies

Beleid

Belastingen
Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma’s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Retributies
Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma, eventueel stilzwijgend, zelf heeft om verzocht. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. Kort samengevat kan men een retributie definiëren als: een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

Gemeentebelastingen

Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Opheffing.

Ingekohierde belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken

Contant te betalen belasting op plaatsrechten voor losse standplaatsen op markten

Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen


Ingekohierde belasting op woningen en/of kamers die beschouwd worden als ongeschikt en/of onbewoonbaar.


Ingekohierde belasting op nachtwinkels

Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen

Ingekohierde milieubelasting

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten

Ingekohierde belasting op de tweede verblijven

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Contant te betalen belasting inzake begraafplaatsen

Contant te betalen belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Contant te betalen belasting op de verkavelingsvergunningen

Contant te betalen belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting

Ingekohierde belasting op de aanplakborden

Opcentiemen

 

Retributies

Retributies interventies brandweer

Retributie op de verkavelingsvergunningen

Retributie op de omgevingsvergunningen

Retributie op het parkeren in de zone E9

Retributie op milieuvergunningen

Retributie inzake begraafplaatsen

Retributie op het afleveren van administratieve stukken

Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Retributie op huwelijken

Retributie voor het gebruik van de passantenaanlegsteiger op de Durme te Lokeren-centrum

Retributie op het afhalen van PMD zakken

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Retributie op het Parkeren in zones met beperkte parkeertijd

Retributie op het bewonersparkeren

Retributie op het betalend parkeren

Retributie op verkavelings- milieu en stedenbouwkundige vergunningen

 

Tarieven

Grafconcessies, tariefreglement

Cultureel centrum. Tariefreglement

Infopunt Toerisme. Tariefreglement gidsbeurten

Vaststelling tarieven voor werken en prestaties

Tarieven voor sportpromotie en gebruik stedelijke sportaccomodaties

Tarieven en modaliteiten gemeentelijke parkeerkaarten