17/07/2023

Stad vraagt provincie om Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen in te trekken

Algemeen nieuws

Het college van burgemeester en schepenen van onze stad heeft formeel een bezwaar ingediend tegen het ontwerp van het Beleidsplan Ruimte van Oost-Vlaanderen. Het college maakte verschillende opmerkingen die duidelijk stellen dat het huidige ontwerp van het provinciale Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen onvoldoende matuur is om te kunnen leiden tot een definitieve vaststelling van het plan. Daarom heeft het Lokerse college dan ook formeel gevraagd om de lopende procedure tot opmaak van het provinciaal Beleidsplan Ruimte stop te zetten en het ontwerp in te trekken.

Burgemeester Filip Anthuenis: "De provinciale doelstelling om via het ontwerp Beleidsplan Ruimte het zogenaamde ‘bestaand ruimtebeslag’ terug te dringen heeft er helaas tot geleid dat de provincie totaal geen rekening houdt met de bestaande en vergunde toestand van vele Lokerse huizen en bedrijven. Tientallen woningen die zich bevinden op verbindingswegen naar woonkernen (lintbebouwing) worden op het provinciale ontwerpplan geselecteerd om in de toekomst een andere bestemming te krijgen. Ook tientallen bedrijven ondergaan hetzelfde lot. Dat is totaal niet realistisch en financieel niet haalbaar. Voor ons blijft het eigendomsrecht essentieel. Iedereen heeft recht op het genot van zijn eigendom. Het provinciaal bestuursniveau, dat al onder druk staat, bewijst zichzelf hier helemaal geen dienst mee. Het ontwerp staat totaal haaks op de realiteit wat het gevoel versterkt dat het plan is opgemaakt vanuit de ‘ivoren toren” zonder rekening te houden met wat echt leeft bij lokale besturen."

Schepen van Omgeving Filip Liebaut: "Het is positief dat het ontwerp-Beleidsplan een aanzet geeft tot debat over de ruimtelijke uitdagingen in de provincie. We ondersteunen hierin de ambitieuze doelstellingen en de langetermijnvisie met betrekking tot de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met het provinciaal Beleidsplan Ruimte zoals nu voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen heeft dat trouwens verschillende keren aangegeven tijdens het voortraject, tijdens zowel formele als informele contactmomenten. Met die opmerkingen werd nauwelijks rekening gehouden. Daarom ging het college van burgemeester en schepenen recent ook officieel in bezwaar binnen het procedureel voorziene openbaar onderzoek, en werden alle bemerkingen ook officieel overgemaakt aan de provinciale overheden. De impact van dit ontwerp-Beleidsplan op ons lokaal bestuur, onze burgers en bedrijven is namelijk onvoldoende duidelijk, waardoor we ons niet ten volle inhoudelijk kunnen uitspreken over de beleidskaders. Ook de haalbaarheid van de woonopgave moeten we sterk in vraag stellen. De typering van de kernen houdt geen rekening met de bestaande toestand, noch met de door de stad vooropgestelde beleidslijnen, noch met de beperkingen die hierin opgenomen zijn. De eis tot permanente sloop van vergunde landbouwgebouwen wanneer agrarisch hergebruik niet meer mogelijk zou zijn, gaat in tegen de decretaal vastgelegde zonevreemde basisrechten en is alleen al om die reden een onmogelijke eis."

Schepen van Financiën en Industriële Ontwikkeling Stefan Walgraeve: "Het college van burgemeester en schepenen van de stad Lokeren heeft zich ook uitdrukkelijk aangesloten bij het bezwaar dat door VOKA werd ingediend en waarbij uitvoerig wordt geargumenteerd hoe deze provinciale ruimtevisie als een zwaard van Damocles boven de Oost-Vlaamse economie hangt door maar liefst 140 hectare aan bedrijfslocaties met de grond gelijk te maken (wat overeenkomt met een 150-tal bedrijven die moeten verdwijnen) en 848 hectare bedrijventerreinen als terreinen met een “beperkt potentieel” (met het gevolg dat er niet meer geïnvesteerd, gegroeid of vernieuwd kan worden) te labelen. Hierbij spreken we over circa 840 bedrijven. Een dergelijke aanslag op het bedrijfsleven is onaanvaardbaar. Daarbovenop stel ik als schepen van Financiën vast dat elk inzicht over het financieel kader en het nodige financiële instrumentarium ontbreekt in het ontwerp-Beleidsplan. De verwachtingen naar een lokaal bestuur toe binnen het financiële kader worden niet beschreven, noch is er geweten wat de budgettaire impact zal zijn op lokaal niveau."

Op basis van een gedetailleerd advies vraagt de stad dus met aandrang om dit ontwerp op te heffen en op basis van de verkregen informatie uit het openbaar onderzoek opnieuw te beginnen. En vooral werk te maken van een effectief realisatiegericht samenwerkingsmodel tussen de provincie en de lokale besturen. Meer info over het Beleidsplan Ruimte van Oost-Vlaanderen lees je hier op onze website of op de site van provincie Oost-Vlaanderen