18/03/2024

Drijvend zonnepanelenpark als boost voor Lokerse duurzaamheidsdoelstellingen?

Ondernemen

In samenwerking met de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Oost-Vlaanderen onderzoeken we de mogelijkheid om drijvende zonnepanelen aan te leggen op de vijver in E17/4. 

Onderzoeksfase loopt

We zetten ons in voor een energieneutraal en klimaatvriendelijk Lokeren. Vanuit die basisdoelstelling is het opzet om na te gaan of een drijvend zonnepanelenpark van ongeveer 2 ha – minder dan de helft van de oppervlakte van de vijver – haalbaar is. Het zou daarbij gaan om een installatie van 7500 panelen van 400 Wp voor een totaal vermogen van 3 MWp”

Een installatie van die grootte zou een jaarlijkse productie van 2775 MWh moeten opleveren, waarvan geschat 384 MWh zou kunnen worden afgenomen voor het eigen stadspatrimonium, de rest kan via energiedelen worden afgenomen door deelnemende bedrijven en/of via injectie (stroomafnameovereenkomsten).

Opzetten energiegemeenschap

Het finale doel is het opzetten van een energiegemeenschap. Op die manier kunnen we, samen met de POM en met tal van Lokerse bedrijven, de kosten van de installatie verdelen over de deelnemers van de gemeenschap maar werken we vooral samen aan een groenere, slimmere en zuiniger wereld door in te zetten op duurzame energieoplossingen.

De hernieuwbare energiegemeenschap (HEG) zal de energie die wordt opgewekt deels zelf verbruiken, en deels delen en/of verkopen. In een eventuele latere fase zou de energiegemeenschap er zelfs voor kunnen kiezen om oplaaddiensten voor elektrische wagens aan te bieden.

Het totale investeringsbedrag zal geschat 2 272 500 euro bedragen, waarbij het opzet is om dit te financieren met 10 % eigen vermogen door te participeren aan de energiegemeenschap (waarbij onze stad de intentie heeft om – minstens – 10% van de aandelen aan te houden). De rest zal gefinancierd worden met een banklening (70 %), crowdfunding (10 %) en deelname aan het Emma Leclercq Fonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (10 %).

Impact op de omgeving

De impact op de omgeving werd door de POM reeds onderzocht in samenwerking met onder meer een aantal professoren en de KU Leuven, waarbij het een absoluut uitgangspunt is dat het onderwaterleven gevrijwaard moet blijven. Daarvoor dient het zuurstofgehalte op een goed niveau te blijven, wat verzekerd wordt doordat de wind onder de zogenaamde pv panelen door kan waaien.

Ook werd de impact van de drijvende panelen op de aanwezige vispopulatie al bekeken. Hieruit bleek dat de vlotten voor de vissen zelfs bijkomende schuilplaatsen kunnen zijn. De POM zal hiervoor samenwerken met de stakeholders én met de UGent rond mitigerende maatregelen. Ook voor de brandweer, die het water uit de vijver gebruikt als bluswater, zal er geen conflict zijn. Een belangrijke neveneffect is dat er door de plaatsing van drijvende zonnepanelen minder waterverdamping zal zijn.

Een installatie van deze grootte zou zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot met ongeveer 770 ton/jaar of 19 250 ton CO2-besparing over de levensduur (25 jaar) van het park, een stevige bijdrage aan de doelstellingen van het burgemeestersconvenant.

Volgende stappen

De volgende stappen zijn nu een stakeholdermapping (door workshops en bilaterale gesprekken met bedrijven op te zetten) en de opmaak van een afsprakenkader voor de energieafname, waarna de energiegemeenschap (EG) ook formeel kan worden opgericht. Eens de EG opgericht is, kunnen de nodige stappen gezet worden richting een vergunningstraject. Als dat finaal allemaal met gunstig gevolg kan worden afgerond, dan zou de installatie van het “drijvend zonnepanelenpark (floating pv-park)” ook effectief kunnen starten, gevolgd door de operationele werking van de EG.

Op 18 april nodigen we alvast samen met de VLI (Vereniging Lokerse Industrie) en POM Oost-Vlaanderen de Lokerse bedrijven uit voor een vergadering. Tijdens deze ontbijtvergadering geven we de bevindingen van ons haalbaarheidsonderzoek en brengen we een uiteenzetting over de volgende stappen in het proces. Het project staat open voor alle ondernemers op het grondgebied Lokeren en blijft dus niet beperkt tot de bedrijven op het bedrijventerrein E17/3.

Lokerse bedrijven kunnen inschrijven via de volgende link: vli.be/zon.