Vorige fases

Momenteel zitten we in de vierde fase van de procedure opmaak RUP Beukenhof - Sparrenhof, de nodige info hierover vind je terug onder ‘Huidige fase: opmaak scopingnota’.

Vorige fasen:

 • voorbereidende fase en opmaak start- en procesnota: binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden mogelijke alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van een nul-, locatie- en uitvoeringsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten te onderzoeken zijn. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen aan bod, zoals de omschrijving van het juridisch kader en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

  De procesnota is een informatief document dat doorheen de procedure mee wordt aangevuld. Het omschrijft het volledige planproces en vormt als het ware een leidraad doorheen de procedure.

 • publieke raadpleging start- en procesnota: in deze fase werd een publieke raadpleging met een fysiek infomoment en een adviesronde gehouden. In deze fase was voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kon iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en op het participatieplatform denkmee.lokeren.be , via een fysieke infostand in het stadhuis.

  In diezelfde periode, van 15 november 2023 tot 13 januari 2024, kon jij jouw opmerkingen en suggesties over de voorgestelde planopties in de startnota indienen:
  • via mail naar denkmee@lokeren.be;
  • via het digitale platform denkmee.lokeren.be
  • via een aangetekende brief naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren;
  • via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt op het stadhuis;   

        Op 23 november 2023 werd ook een info- en participatiemoment georganiseerd in het stadhuis. Hieronder vind je de presentatie en het verslag van die dag terug:

       Voor RUP Beukenhof-Sparrenhof vond de publieke raadpleging plaats tussen 15 november 2023 en 13 januari 2024. Na deze 60 dagen wordt een verslag opgemaakt van           alle verzamelde input van de publieke raadpleging en het participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, worden                 verwerkt in de scopingnota. 

 • Opmaak scopingnota: binnen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Beukenhof-Sparrenhof kon je als buurtbewoner of andere betrokkene advies of inzichten doorgeven via een infomoment, het digitaal inspraakplatform denkmee of fysiek op het stadhuis. Met deze adviezen en inspraakreacties gingen we verder aan de slag:

  • De resultaten werden ondertussen verwerkt in de scopingsnota.
  • Op basis van het advies Team Omgevingseffecten werd de scopingsnota aangepast. Deze aangepaste versie is hier terug te vinden.