Context RUP Stationsomgeving

Een kwalitatieve stationsomgeving is meer dan een (verouderd) station alleen met een busstelplaats, parkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen. Het verouderd station is echter wel het beeld van de huidige stationsomgeving van onze stad en vormt hiermee de toegangspoort tot Lokeren. Hoewel de grote parkings ertoe bijdragen dat veel pendelaars hun wagen hier aan het station plaatsen om vervolgens de trein te nemen, kan het bezwaarlijk als kwalitatief omschreven worden.

Een globale herinrichting van de totale stationsomgeving, waarbij een heroriëntering en optimalisatie van de parkeerplaatsen en eventuele ontwikkelingen van beschikbare gronden wenselijk is, zodat een optimaal ruimtegebruik binnen het kleinstedelijk gebied bekomen kan worden, met aandacht voor vergroening, verbeterde oplossingen voor auto- en fiets parkeren, betere openbaar vervoerverbindingen en mobiliteit, zonder echter tekort te doen aan de nood tot parkeren ten einde het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Een uitnodigende aangename en kwalitatieve stationsomgeving is een eerste doelstelling voor de opmaak van dit RUP.

Een tweede doelstelling is een mogelijke nieuwe invulling van de site Pompiersstraat. Sedert 2022 is men gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op een andere locatie binnen de stad. Het huidige brandweerkazernegebouw rechtover het Stationsplein wordt verkocht. De Pompiersstraat wordt mee opgenomen in het RUP, gezien de ligging in de onmiddellijke omgeving van het station.

Een derde doelstelling wordt gevormd door het park gelegen aan de achterzijde van het station, Deze gronden zijn gelegen in het BPA Bergendries-ter Beuken. Hier is het niet de bedoeling om een herbestemming te doen van het park, maar eerder om een vorm van recreatief medegebruik toe te laten op een aantal percelen met behoud van het parkachtig karakter. Om de gelijkheid te behouden binnen de parkzone, wordt de volledige parkzone zoals opgenomen in het BPA in zijn geheel opgenomen binnen de contour van het RUP Stationsomgeving.

De aanleiding voor de opmaak van het RUP is dat het wijzigen van het gewestplan of van een bestaand BPA dient te gebeuren door middel van een RUP. Deze wijziging van het gewestplan enerzijds en van het bestaand BPA anderzijds, zullen gebeuren in het RUP Stationsomgeving. De rest van het BPA Bergendries-Ter Beuken dat buiten de grenzen van het plangebied ligt, blijft behouden.

Samenvattend loopt het plangebied dus vanaf de Durme tot aan de Koophandelstraat, en tussen het Stationsplein met kleine uitstulping naar de Pompiersstraat tot aan de N70.