Steunmaatregelen vanuit de stad

Mogelijkheid tot terrasuitbreiding


Bij het heropenen van de horeca wil de stad – waar mogelijk – voorzien in de mogelijkheid om de bestaande terrassen te vergroten in oppervlakte, dit uiteraard met inachtneming van de social distancing-maatregelen en zolang de beperkende maatregelen vanuit de hogere overheid gelden. Daarbij wordt gedacht aan verschillende opties zoals: terrassen uitbreiden op het openbaar domein in zoverre dit de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt, terrassen uitbreiden in overleg met de buren, … De afschaffing van de terrasbelasting blijft uiteraard ook onverminderd van kracht, ook als de terrassen dubbel zo groot worden.

Om dit in goede banen te kunnen leiden is het wel noodzakelijk om hiervoor voorafgaandelijke een aanvraag mét aanduiding op plan in te dienen via onze dienst infrastructuur, jolien.waeyaert@lokeren.be.   
Van de uitbreiding van de terrassen kan uiteraard pas gebruik gemaakt worden na goedkeuring.   

 

VIND HIER DE NODIGE AANVRAAGFORMULIEREN TERUG VOOR DE TERRASUITBREIDING


Cadeaucheques Fel Naturel

Bij het heropenen van de horeca op 8 juni gaf de stad aan alle Lokeraars bij aankoop van de Lokerse Cadeaucheque een korting van 20% op het aankoopbedrag van deze cadeaucheques. 

Wie zijn lokale handels- of horecazaak nog wil registreren kan dat op www.lokeren.be/cadeaucheques.

(Gedeeltelijke) kwijtschelding algemene bedrijfsbelasting

In functie van de duurtijd van de federale coronamaatregelen wil het stadsbestuur klein en groot ondersteunen om zo samen met de federale en Vlaamse ondersteuning, liquiditeitsproblemen proberen te voorkomen. De exacte modaliteiten omtrent deze gedeeltelijke kwijtschelding zullen bepaald worden in functie van de effectieve duurtijd van die federale coronamaatregelen.

Kwijtschelding terrastaks 2020


Het schepencollege heeft op 16 maart onmiddellijk de beslissing genomen om voor het jaar 2020 de terrasbelasting voor de horecasector niet te innen. De gemeenteraad heeft daarnaast op 27 april beslist dat de datum waarop alle aangiftes met betrekking tot de bedrijfsbelasting dienden te worden ontvangen, met 5 maand wordt uitgesteld. De aangiftes moeten dus pas tegen 30 september 2020 worden ingediend. Door dit uitstel van betaling hoopt de stad om de horecasector enigszins tegemoet te komen.

Schrapping belastingen en retributies voor markten


Voor de ondernemingen die ingevolge de federale noodmaatregelen een periode van (al dan niet gedeeltelijke) sluiting (hebben moeten) ondergaan, is bovendien de beslissing genomen om voor de periode waarin deze ondernemingen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie (voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen) of op de compensatiepremie (voor ondernemingen die omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 60% kennen) een vrijstelling te verlenen van de algemene bedrijfsbelasting.

Deze vrijstelling is gebaseerd op de lijsten van getroffen ondernemingen zoals deze bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gekend zijn.

Verschuiving van de inkohiering


Vermoedelijk wordt deze opgeschoven naar september of oktober 2020, zodat de belastingen met een vertraagd ritme zullen worden geïnd. We zetten bovendien ook in op een snelle betaling van facturen aan onze eigen leveranciers.

Lokeren.be/koop-lokaal


Naast deze fiscale maatregelen zorgen we ook voor een overzicht van lokale handelaars/horecazaken op onze website waar je tijdens deze crisis wél terecht kan en/of met een overzicht van hun aangepaste openingsuren. We herhalen ook de oproep aan onze inwoners om de lokale horeca en handel te ondersteunen, door bijv. een extra bestelling te plaatsen voor afhaalmaaltijden of de aankoop van cadeaubonnen bij lokale handelaars als bewijs van uitgesteld aankopen. Handelaars die een plekje willen op die overzichtswebsite moeten zich gewoon registeren via www.lokeren.be/koop-lokaal.

Stad voorziet 1,5 miljoen euro


De Stad Lokeren voorziet 1,5 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. De impact op de stad is immers zeer groot. Zowel de Lokerse economie (bedrijven, handelaars, horeca, zelfstandigen, …), de meest kwetsbaren in onze samenleving als het middenveld zijn zwaar getroffen. Het college van burgemeester en schepenen werkt daarom niet alleen noodzakelijke maatregelen uit op korte termijn, maar ook acties om Lokeren op langere termijn te doen heropleven. Lees meer.