Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

Publicatiedatum
01/07/2024
Andere Beleid Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)


Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

 Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

U kunt van 5/07/2024 tot en met 2/09/2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo u dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden..

 Hoe kunt u de nota inkijken?

 De nota kunt u downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.


Hoe kunt u uw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 02/09/24 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

·         via mail naar mer@vlaanderen.be

·         via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota)

·         door ze ter plekke af te geven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel

·         door ze met de post te versturen naar:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0316)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

 Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het gratis nummer 1700. 

Downloads:
Publicatiedatum
28/06/2024
Beleid

Jaarrekening 2023 Zorgbedrijf Sakura (publicatie 28/6/2024)

 • Jaarrekening 2023
 • Algemene vergadering Sakura: vaststelling jaarrekening 2023

Downloads:
Publicatiedatum
24/06/2024
Beleid Financieel

EVA Gezinswelzijn jaarrekening 2023 (publicatie 24/06/2024)

 • Jaarrekening 2023 EVA Gezinswelzijn
 • GR besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
24/06/2024
Beleid Financieel

Jaarrekening 2023 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 24/06/2024)

 • Jaarrekening 2023 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2024 06 10 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren - Kennisname
 • VB besluit 2024 06 10 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren - Kennisneming
 • GR besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren – Vaststelling
 • GR besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 Gedeelte OCMW Lokeren - Goedkeuring
 • RMW besluit 2024 06 24 Jaarrekening 2023 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren – Vaststelling

Downloads:
Publicatiedatum
11/06/2024
Andere Ruimtelijke ordening

Polder Schelde Durme Oost - mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2024 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

Bob Dierick                     Stijn Windey

Dijkgraaf                         Ontvanger-griffier

Downloads:
Publicatiedatum
15/04/2024
Publicatiedatum
05/04/2024
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

 

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen. 


Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking. 


Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Downloads:
Publicatiedatum
18/03/2024
Publicatiedatum
28/02/2024
Publicatiedatum
28/02/2024
Publicatiedatum
28/02/2024
Publicatiedatum
26/02/2024
Publicatiedatum
14/02/2024
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van het huis te Stationsstraat 10

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

Op 1 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van een huis Stationsstraat 10.

 

2.    Periode

Het openbaar onderzoek opent op 28 februari 2024 en sluit op 29 maart 2024.

 

3.    Inzage

U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29 maart 2024. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

Rechtsgrond:


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Publicatiedatum
14/02/2024
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van het huis te Stationsstraat 10

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

Op 1 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van een huis Stationsstraat 10.

 

2.    Periode

Het openbaar onderzoek opent op 28 februari 2024 en sluit op 29 maart 2024.

 

3.    Inzage

U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29 maart 2024. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

Rechtsgrond:


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Publicatiedatum
14/02/2024
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van het huis te Stationsstraat 10

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

Op 1 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van een huis Stationsstraat 10.

 

2.    Periode

Het openbaar onderzoek opent op 28 februari 2024 en sluit op 29 maart 2024.

 

3.    Inzage

U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29 maart 2024. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

Rechtsgrond:


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Publicatiedatum
15/12/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking van een bodemsaneringsproject - Weverslaan 16

STAD LOKEREN

Dienst Omgeving

 BEKENDMAKING VAN EEN BODEMSANERINGSPROJECT

 

De burgemeester

brengt ter algemene kennis van het publiek het bodemsaneringsproject ‘Thyssenkrup Lokeren’ op het perceel Weverslaan 16 kadastraal bekend: Lokeren, Afd. 1, sectie A, nr. 1202 M.

Het bodemsaneringsproject ligt gedurende de periode van 15 december 2023 tot en met 15 januari 2024 ter inzage van het publiek op de dienst Omgeving, Groentemarkt 1 te Lokeren. U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken op het nummer 09/235.32.27


Tijdens deze periode kan eenieder schriftelijke bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen.

 

De Burgemeester,                                                         Bij opdracht stadssecretaris dd. 17/02/2010

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Filip Anthuenis                                                               Elke Criel

                                                                                          Omgevingsambtenaar

                                                                                          Medeondertekening krachtens art. 182§2 van het Gemeentedecreet

 

 

 

 

F. Anthuenis

 

Publicatiedatum
14/12/2023
Publicatiedatum
29/11/2023
Beleid

Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2023/1 (publicatiedatum 29/11/2023)

 - Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2023/1 (publicatiedatum 29/11/2023)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2023/1 (publicatiedatum 29/11/2023)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2023/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 29/11/2023)

Downloads:
Publicatiedatum
20/11/2023
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2023/1 (publicatiedatum 20/11/2023)

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2023 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Organogram (publicatiedatum 20-11-2023)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2023-1 (Publicatiedatum 20-11-2023)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 20-11-2023)

- Personeelsinzet AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2023-1 (Publicatiedatum 20-11-2023)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-202)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 20-11-2023)

Downloads:
Publicatiedatum
14/11/2023
Omgevingsvergunning Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument en als stadsgezicht van Classicistisch hoekhuis te Vrijheidplein 20

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

 Op 16 oktober 2023 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument en als stadsgezicht van Classicistisch hoekhuis te Vrijheidplein 20.

 

2.    Periode

 Het openbaar onderzoek opent op 15 november 2023 en sluit op 14 december 2023.

 

3.    Inzage

 U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14 december 2023. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

 Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

 Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

 Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

 Rechtsgrond:

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Publicatiedatum
27/10/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Beukenhof-Sparrenhof" - Aankondiging publieke raadpleging

STAD LOKEREN

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Beukenhof-Sparrenhof

 

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 Overeenkomstig artikel 2.2.18 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn latere wijzigingen:

 Brengt ter kennis van de bevolking dat gestart is met de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Beukenhof-Sparrenhofmet als doelstelling nieuwe kwalitatieve woonontwikkelingen met een duurzaam ruimtegebruik mogelijk te maken. Om inzicht te krijgen over de probleemstelling, inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen; wordt een publieke raadpleging voorzien van 15 november 2023 tot en met 13 januari 2024.

 De start- en procesnota kunnen gedurende deze publieke raadpleging geraadpleegd worden op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof of op afspraak op de Dienst Omgeving - Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. U dient hiervoor een afspraak te maken op het nummer 09/235 32 27.

Over deze start- en procesnota zal een infomoment plaatsvinden op 23 november 2023 om 19u30 in de Ontmoetingsruimte van het Stadhuis – Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. Inschrijven is verplicht voor 21 november 2023 via denkmee@lokeren.be of 09/235 32 83.

Suggesties, opmerkingen en aanvullingen zijn mogelijk via denkmee@lokeren.be, via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt van het stadhuis, of via aangetekend schrijven naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren.

Op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof is alle info en documenten over dit RUP te raadplegen.

Lokeren, 10/11/2023.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                           FILIP ANTHUENIS

Publicatiedatum
18/10/2023
Publicatiedatum
18/10/2023
Publicatiedatum
18/10/2023
Publicatiedatum
18/10/2023
Publicatiedatum
04/10/2023
Omgevingsvergunning

Publieke consultatie Ontwerpnatuurbeheerplan Lokerse Moervaartmeersen

Het ontwerpnatuurbeheerplan ‘Lokerse Moervaartmeersen’ (Registratienummer : NBP-OV-21-0286) gelegen te Lokeren, opgesteld conform de bepalingen van bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en het ontwerp van toegankelijkheidsregeling, opgesteld zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten is door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontvankelijk en volledig verklaard op 25/09/2023.

Conform art. 6 §1 van het BVR van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en art. 11 §1 van het BVR van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt het ontwerpbeheerplan door de beheerder vzw Durme gedurende 30 dagen voor consultatie ter inzage gelegd in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren en alsook via de ANB website.

Het dossier zal daar ter inzage liggen van 4 oktober tot en met 03 november 2023 tijdens de openingsuren van het secretariaat:

 • Maandag tot woensdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
 • Donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Het dossier kan dan eveneens online worden geraadpleegd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos via Natuurbeheerplan inkijken | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be).

Gedurende die periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren verstuurd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding ‘publieke consultatie ontwerpbeheerplan Lokerse moervaartmeersen NBP-OV-21-0286’.

Publicatiedatum
15/09/2023
Huisvesting

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000   BRUSSEL

  

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 15 september 2023 tot en met 25 september 2023 
in navolging van de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Downloads:
Publicatiedatum
06/09/2023
Publicatiedatum
06/09/2023
Publicatiedatum
28/08/2023
Verkeer

Voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER voor vervoerregio Waasland

De vervoerregio Waasland heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Waasland is samengesteld uit deze 9 gemeenten: Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zele.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 28 augustus tot en met 2 november kan je het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Waasland inkijken via onderstaande documenten:

Het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Waasland kunnen ook ingekeken worden:

Opmerkingen bezorg je uiterlijk tegen 2 november:

 • Via mail aan de vervoerregio Waasland op waasland@vlaanderen.be;
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs bij het Infopunt, Stadhuis, Groentemarkt 1.

 

Publicatiedatum
02/08/2023
Besluiten Ruimtelijke ordening

Vaststelling van het besluit voor sectorale voorwaarden voor windturbines

Vlaamse Regering stelde op 7 juli 2023 een besluit vast met sectorale milieuvoorwaarden , die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023. 

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd. 

Onderstaande documenten kan je raadplegen op de website van de Vlaamse overheid.

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Publicatiedatum
14/07/2023
Publicatiedatum
14/07/2023
Publicatiedatum
26/06/2023
Beleid Financieel

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2022 (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior Betaling subsidie Kennisneming
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
26/06/2023
Beleid Financieel

Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren Vaststelling
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022_Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
20/06/2023
Beleid

Jaarrekening 2022 Zorgbedrijf Sakura (publicatie 20/06/2023)

 • Jaarrekening 2022

 • Algemene vergadering Sakura: vaststelling jaarrekening 2022

Downloads:
Publicatiedatum
25/05/2023
Publicatiedatum
07/04/2023
Beleid Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Op 22 maart 2023 heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ (kortweg Ontwerp Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu.

Voor het provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023.

 

Waarom de Provincie een Beleidsplan Ruimte opmaakt

Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, vervuilde lucht … We kampen vandaag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. Daarvoor maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op, met acties tot 2035 en een visie tot 2050.

We willen zowel de stads- en dorpskernen als onze groene open ruimte versterken. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer ruimte vrij en maken we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken. Tegelijk gaan we groene gebieden met elkaar verbinden en meer ruimte geven aan planten, dieren, water en landbouw. We trekken het groen ook door in de steden en dorpen. Dat is onze visie in een notendop.

De steden en gemeenten in onze provincie zijn allemaal verschillend: je kunt een stad als Gent niet vergelijken met een dorp als Knesselare. Om de ruimte in Oost-Vlaanderen logisch te verdelen, kijken we over de grenzen van de gemeenten heen om allemaal samen tot goede oplossingen te komen.

Omdat iedereen de ruimte gebruikt, maken we ook ruimte voor jouw mening!

Van 21 april tot en met 19 juli kun je het beleidsplan op verschillende manieren leren kennen en je stem laten horen.

 

Waar je het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER kunt vinden

Je kan het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER vanaf 21 april op verschillende plaatsen vinden:

 • In elk gemeentehuis in de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Op de website: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Hier vind je ook alle informatie over het proces, wat er al gebeurd is en wat hierna nog gaat gebeuren. Hier vind je ook alle achtergrondinformatie over het Beleidsplan Ruimte.

 

Laat je informeren

Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen de kans geven meer te weten te komen over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER.

Daarom organiseert de Provincie een centraal publieksmoment op zaterdag 29 april aan de Gustaaf Callierlaan 231 in Gent. Je kunt binnen en buiten lopen tussen 14.00u en 18.00u. Medewerkers van de Provincie staan dan klaar om je te informeren en om al je vragen te beantwoorden.

We organiseren ook vier keer een info- en inspraakmoment:

 • Dinsdag 2 mei, van 19 tot 21 uur in Oudenaarde (Ename - Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1)
 • Zaterdag 20 mei, van 10 tot 12 uur in Sint-Niklaas (Stadhuis, Grote Markt 1)
 • Maandag 22 mei, van 19 tot 21 uur in Eeklo (Bibliotheek, Molenstraat 36)
 • Zaterdag 10 juni, van 10 tot 12 uur in Aalst (CC De Werf, Molenstraat 51)

Tijdens deze momenten vertelt de Provincie over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte. Iedereen is welkom en kan hierop hun gedachten laten horen. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven.

We organiseren ook reizende tentoonstellingen in verschillende gemeenten. Wanneer en waar deze door gaan lees je op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 of op de posters in jouw gemeente.

Voor de gemeentebesturen, professionele partners en iedereen die interesse heeft of betrokken is bij het bovenlokaal ruimtelijk beleid, wordt ook een studiedag voorzien op vrijdag 28 april. Deze gaat door in de Zebrastraat Gent, Gustaaf Callierlaan 231, van 9u tot 16u.

 

Wat een openbaar onderzoek is

Voor het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit is de periode waarin de overheid haar ontwerpen laat onderzoeken door haar inwoners. Iedereen kan reageren op deze ontwerpen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023. Tijdens deze periode van 90 dagen kun je de Provincie laten weten wat jij denkt over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER. Na deze periode zal de Provincie met alle reacties de ontwerpen uitwerken tot de definitieve documenten.

 

Hoe jij kunt bijdragen aan een beter Beleidsplan Ruimte

Iedereen kan tot uiterlijk 19 juli schriftelijk reageren op het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan via:

* het webformulier op https://reacties.oost-vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-beleidsplan-2050 (ook te vinden via www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050)

* e-mail aan reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

* aangetekend schrijven aan de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

* afgifte tegen ontvangstbewijs:

 • In het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • In één van de 60 gemeentehuizen in de provincie Oost-Vlaanderen

Reacties of adviezen moeten voldoende duidelijk zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Ontwerp Beleidsplan Ruimte of ontwerp-plan-MER) waarop u reageert. Wij raden daarom aan om het webformulier te gebruiken. Je kan er ook aanduiden op welk deel van het plan je reageert zodat we de reactie op de juiste manier begrijpen.

Publicatiedatum
05/04/2023
Andere Besluiten Ruimtelijke ordening

Beslissing over de plan-MER Pas en plan-MER

STAD LOKEREN

DIENST OMGEVING

 

Beslissing over de plan-MER Pas en plan-MER

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend;

 

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

 

Voor meer informatie  en het raadplegen van alle documenten voor het publiek kan u terecht op www.vlaanderen.be/stikstof, of MER-dossierdatabank | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be) met kenmerk PLMER-0257

 

De documenten zijn eveneens raadpleeg bij de stad en op de gemeentelijke website raadpleegbaar:

 

 

Op last,

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                      FILIP ANTHUENIS

Downloads:
Publicatiedatum
30/03/2023
Publicatiedatum
18/03/2023
Publicatiedatum
27/02/2023
Publicatiedatum
16/01/2023
Publicatiedatum
01/12/2022

Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1 (publicatiedatum 01/12/2022)

- Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1 (publicatiedatum 01/12/2022)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1 (publicatiedatum 01/12/2022)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 01/12/2022)

Downloads:
Publicatiedatum
21/11/2022
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2022/1 (publicatiedatum 21/11/2022)

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2022 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Organogram (publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 21-11-2022)

- Personeelsinzet AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 21-11-2022)

Downloads:
Publicatiedatum
13/11/2022
Andere

Bekendmaking: stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf heden tot en met 30 november 2022 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost voor het jaar 2023, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 235 31 00.

Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indien bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
04/11/2022
Publicatiedatum
27/10/2022
Ondernemen

Bekendmaking: vacatures voor eetkramen tijdens Kerstmarkt 2022

Voor ons evenement Kerstmarkt 2022 op 9 en 10 december maken we 2 vacatures voor eetkramen bekend met volgende specificaties:

 • eetkramen met hartige voeding die geen hamburgers/braadworsten of loempia's verkopen
 • minstens 1 kraam met een veggie aanbod

De kramen moeten zowel op vrijdag (18 tot 00 uur) als zaterdag (15 tot 00 uur) deelnemen aan de kerstmarkt. De maximumafmeting voor deze kramen is 7 x 3 meter in open toestand. 

De kramen moeten gebruik maken van herbruikbaar cateringmateriaal dat aangeleverd wordt door de dienst Toerisme. Er mag geen drank verkocht worden op deze eetkramen. Het standgeld voor beide dagen van de kerstmarkt (9 en 10 december) bedraagt 100 euro.

Kandidatuur indienen

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 8 november 2022 om 12 uur.
De kandidatuur moet verstuurd worden via mail naar economie@lokeren.be en moet volgende informatie bevatten:

 • Naam, adres en GSM nummer
 • Omschrijving van het artikel dat verkocht zal worden
 • Afmetingen kraam (= lengte x diepte in opengestelde toestand)

Volgende documenten moeten meegestuurd worden met de kandidatuurstelling:

 • een kopie van beide zijden van de machtiging ambulante handel als werkgever
 • een kopie van de elektrische en/of gaskeuring van het kraam
 • een kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + brandrisico's
 • een kopie van de toelating FAVV

De kandidaturen zullen door de dienst Toerisme, evenementen en museum beoordeeld worden op aanbod, uitstraling van het kraam en afmetingen van het kraam. Tevens zal diversiteit in het aanbod in de beoordeling worden meegenomen. 

Publicatiedatum
19/09/2022
Andere Huisvesting

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2022

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Phoenix-gebouw

Koning Albert II laan 19, bus 3

1210   BRUSSEL

 

 

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 19 september 2022 tot en met 29 september 2022.

Downloads:
Publicatiedatum
27/06/2022
Beleid

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2021 (publicatie 27/06/2022)

 • Jaarrekening 2021 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie

Downloads:
Publicatiedatum
27/06/2022
Beleid

Jaarrekening 2021 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 27/06/2022)

 • Jaarrekening 2021 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren Vaststelling
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021_Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
21/06/2022

Jaarrekening 2021 Zorgbedrijf Sakura (publicatie 21/06/2022)

- Jaarrekening 2021

- Algemene vergadering Sakura: vaststelling jaarrekening 2021

 

Downloads:
Publicatiedatum
03/05/2022
Publicatiedatum
15/02/2022
Publicatiedatum
07/02/2022
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken

Bekendmakingen openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens die periode kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Tevens kan u ook de bekendmakingen van de beslissingen van het college raadplegen.

Bekijk hier welke openbare onderzoeken lopende zijn, alsook welke beslissingen genomen werden door het college.

Publicatiedatum
03/01/2022

Bekendmaking kadastrale legger Polder tussen Schelde en Durme

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 de kadastrale legger met het oog op herziening, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).


We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 340 94 50.


Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indien bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
03/01/2022
Andere

Bekendmaking lijst stemgerechtigde leden AV Polder tussen Schelde en Durme

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder tussen Schelde en Durme met het oog op herziening, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 340 94 50.


Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indien bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
23/12/2021
Publicatiedatum
20/12/2021
Financieel

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Organogram (publicatiedatum 20/12/2021)

- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort  AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-3 Stad en OCMW (publicatiedatum 20/12/2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

Downloads:
Publicatiedatum
08/12/2021
Publicatiedatum
01/12/2021
Beleid

Zorgbedrijf Sakura : meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 01/12/2021)

Downloads:
Publicatiedatum
22/11/2021
Publicatiedatum
25/10/2021
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/2 (publicatiedatum 25/10/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Organogram (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

Downloads:
Publicatiedatum
25/10/2021

Bekendmaking lijst stemgerechtigde leden polder Schelde Durme Oost

Het stadsbestuur deelt mee dat vanaf heden 25 oktober tot en met 24 november 2021 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost, ter inzage ligt op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 340 94 50.

 Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indienen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
17/09/2021
Publicatiedatum
17/09/2021
Publicatiedatum
02/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
28/06/2021
Beleid

EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior: jaarrekening 2020 (publicatie 28/06/2021)

- Jaarrekening 2020 EVA vzw Gezinswelzijn.

- SC besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie.

- GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie.

Downloads:
Publicatiedatum
28/06/2021
Beleid

Jaarrekening 2020 Stad Lokeren en OCMW (publicatie 28/06/2021)

 • Jaarrekening 2020 Stad Lokeren en OCMW Lokeren

 • SC besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren

 • VB besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren

 • GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

 • RMW besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren_Vaststelling

 • GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020_Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
28/06/2021
Publicatiedatum
28/06/2021
Publicatiedatum
18/06/2021
Publicatiedatum
17/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
31/05/2021
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/1 (publicatiedatum 31/05/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2018 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Organogram (publicatiedatum 31-05-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

Downloads:
Publicatiedatum
29/04/2021
Publicatiedatum
29/04/2021
Publicatiedatum
29/04/2021
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluitenlijst RMW 26 april 2021.

Downloads:
Publicatiedatum
27/04/2021
Publicatiedatum
19/04/2021
Publicatiedatum
01/04/2021
Publicatiedatum
01/04/2021
Publicatiedatum
01/04/2021
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluitenlijst RMW 29 maart 2021.

Downloads:
Publicatiedatum
17/03/2021
Publicatiedatum
16/03/2021
Publicatiedatum
03/03/2021
Publicatiedatum
25/02/2021
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluitenlijst RMW 22 februari 2021.

Downloads:
Publicatiedatum
11/01/2021
Financieel Gemeenteraad Reglementen

Tariefreglement grafconcessies

Downloads:
Publicatiedatum
23/12/2020
Publicatiedatum
23/12/2020
Publicatiedatum
24/11/2020
Publicatiedatum
27/10/2020
Publicatiedatum
27/10/2020
Publicatiedatum
09/09/2020
Andere Huisvesting Onroerend erfgoed

Inventaris leegstaande bedrijfsruimten

S T A D    L O K E R E N  -  Dienst omgeving, afdeling huisvesting

B E K E N D M A K I N G

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 

maakt bekend dat :

 

- het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 

- een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 

Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Phoenix-gebouw

Koning Albert II laan 19, bus 3

1210   BRUSSEL

 

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 14 september 2020 tot en met 23 september 2020.

 

 

Lokeren, 8 september 2020.

 

 

VANWEGE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :

 

 

Op last,

De algemeen directeur,                                                                                                   De Burgemeester,

Steven VERBEKE              Filip ANTHUENIS

Publicatiedatum
13/08/2020
Publicatiedatum
06/08/2020
Publicatiedatum
05/08/2020
Publicatiedatum
04/08/2020
Premies

Overeenkomst tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en stad LOKEREN betreffende de gegevensuitwisseling tijdens de coronacrisis

Met het oog op de financiële ondersteuning van het ondernemerschap tijdens de coronacrisis wensen Agentschap Innoveren & Ondernemen en stad Lokeren gegevens uit te wisselen. Hiermee willen ze de administratieve last voor de getroffen ondernemingen beperken en fraude voorkomen en detecteren.

Downloads:
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
06/07/2020
Beleid

Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 06/07/2020)

- Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW

- SC besluit 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren

- Vast bureau 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019_Goedkeuring

- RMW besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW_Vaststelling


Downloads:
Publicatiedatum
26/06/2020
Publicatiedatum
20/04/2020
Publicatiedatum
09/04/2020
Publicatiedatum
13/02/2020
Besluiten burgemeester Reglementen

Carnaval 2020 - Praalwagens

Algemene vergunning praalwagens carnaval

Downloads:
Publicatiedatum
13/02/2020
Besluiten burgemeester Reglementen

Carnaval 2020

Algemene vergunning vermommen.

Downloads:
Publicatiedatum
23/01/2020
Publicatiedatum
23/01/2020
Publicatiedatum
23/12/2019
Financieel Gemeenteraad Reglementen

2019/065 - 2019/101 - Herstemde belasting- en retributiereglementen

Ingekohierde belasting op woningen en of kamers die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op tweede verblijven

Opcentiemen

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik openbaar domein voor kermissen en foren

Ingekohierde belasting op nachtwinkels, shisha-bars en massagesalons

Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen

Ingekohierde belasting op aanplakborden

Ingekohierde belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Ingekohierde belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Ingekohierde milieubelasting

Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Contant te betalen belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen en uitzettingen

Ingekohierde belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Retributie op het afhalen van PMD zakken

Retributie voor het gebruik van de passantenaanlegsteiger op de Durme te Lokeren-Centrum

Retributie op werken op het gemeentelijk openbaar domein aan nutsvoorzieningen

Retributie inzake begraafplaatsen

Retributie op omgevingsvergunningen

Retributie op huwelijken

Retributie op betalend parkeren

Retritubie op het parkeren in zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zonereglementering

Retributie op bewonersparkeren

Retributie op het parkeren in een zone E9 met vermelding van maximale parkeerduur

Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten

Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Retributie op het afleveren van administratieve stukken

Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken

Invorderingsprocedure fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Ingekohierde algemene belasting op bedrijven

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting


Deze reglementen zijn terug te vinden https://lokeren.be/stad-en-bestuur/stadsbestuur/belastingen-en-retributies

Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Meerjarenplan 2020 - 2025: STAD - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

- Meerjarenplanning 2020 - 2025 Stad en OCMW

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Goedkeuring

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- RMW besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- GR besluit 16.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- RMW besluit 16.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- SC besluit 25.11.2019 Meerjarenplan 2020_2025 Aktename

- VB besluit 25.11.2019 Stad ontwerp meerjarenplan 2020 - 2025 Aktename

- SC besluit 02.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- VB besluit 02.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- Bijlage overzicht toelagen Stad en OCMW meerjarenplan 2020 - 2025

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan Stad - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

 - Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Goedkeuring

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan: Intrekking (publicatie datum: 18/12/2019)

Aanpassing éénjarig MJP 2019/4: Intrekking

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

Downloads:
Publicatiedatum
04/12/2019
Publicatiedatum
04/12/2019
Publicatiedatum
29/11/2019
Beleid

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025 - Publicatie op 29.11.2019

Downloads:
Publicatiedatum
26/11/2019
Publicatiedatum
21/11/2019
Publicatiedatum
08/11/2019
Publicatiedatum
06/11/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan

- Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- SC 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- VB 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- RMW 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

- GR 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

Downloads:
Publicatiedatum
06/09/2019
Publicatiedatum
13/08/2019
Besluiten burgemeester

Besluiten burgemeester

Downloads:
Publicatiedatum
31/07/2019
Beleid

Jaarrekening 2018 Zorgbedrijf Sakura

- Jaarrekening 2018

- Advies OCMW Raad

Downloads:
Publicatiedatum
18/07/2019
Beleid

Aanpassing 2019/3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Bundel aanpassing meerjarenplan 2019 nr.3

- SC besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Vast bureau besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Raad Maatschappelijk Welzijn 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Gemeenteraadbesluit 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3. éénjarig meerjarenplan 2019

Downloads:
Publicatiedatum
17/07/2019
Beleid

OCMW jaarrekening 2018

- OCMW jaarrekening 2018

- Vast bureau besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening

- SC besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening kennisname

- RMW besluit 24.06.2019 jaarrekening 2018 OCMW vaststelling

- GR besluit 24.06.2019 OCMW jaarrekening 2018 kennisname

Downloads:
Publicatiedatum
17/07/2019
Beleid

Stad jaarrekening 2018

- SC besluit 03.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad akkoord

- GR besluit 24.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad vaststelling

- Stad jaarrekening 2018 bundel

Downloads:
Publicatiedatum
23/04/2019
Publicatiedatum
03/04/2019
Publicatiedatum
18/03/2019
Huisvesting

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning

Wijziging reglement, zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Huisvesting

Gemeentelijk reglement leegstand

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's RMW 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's gemeenteraad 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten RMW 25/2 (2019/15)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 25/2 (2019/14)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/02/2019
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad Maatschappelijk Welzijn 28 januari (2019/9)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 28 januari 2019 (2019/8)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraadscommissie Omgeving (2019/7)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten en toelichting RMW (2019/4)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad voor Maatschappelijk welzijn 3 januari (2019/02)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 3 januari (2019/1)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
24/12/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2018
Gemeenteraad

Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst 2018/122

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/12/2018
Gemeenteraad

Financiele commissie komt samen op 10 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/11/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 26 november

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
13/11/2018
Besluiten burgemeester

Carnaval 2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
25/10/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 22 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/09/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking aangenomen punten 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/94: bekendmaking beslissingen gemeenteraad 25 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissing gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/88 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie financiën

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/86 Besluiten gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/74 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 11 september

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Aangenomen agendapunten 26 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslisssingen gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Sluiting openbaar onderzoek Tarwestraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 19 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Straatnaam Hubert De Maenstraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking extra gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Straatnaam Bietenstraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Huisvesting

Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

84/2018 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
01/03/2018
Rooilijnplan

Besluit tot bevestiging van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan en onteigeningsplan Doorslaardam (buurtweg nr. 7)

Beslissende instantie : deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/12/2017
Publicatiedatum
19/12/2017
Premies

Premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelszaken - verlenging

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/12/2017
Premies

Premie voor de herontwikkeling van leegstaande panden - verlenging

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/11/2017
Premies

Subsidies handelspanden in handelskern

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
29/09/2017
Publicatiedatum
29/05/2017
Publicatiedatum
20/03/2017
Financieel Gemeenteraad Reglementen

2017/057 Goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het betalend parkeren - Goedkeuring

Stedelijk parkeerbeleid. Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of kamers die beschouwd worden als ongeschikt en/of bewoonbaar - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelings-, milieu- en stedenbouwkundige vergunningen - Goedkeuring​

Deze zijn te vinden op: https://www.lokeren.be/stad-en-bestuur/stadsbestuur/belastingen-en-retributies


Publicatiedatum
19/12/2016
Financieel

2016/340 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: Blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in een Zone E9 met vermelding van de maximale parkeerduur - Goedkeuring

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op milieuvergunningen - Goedkeuring​

Retributie op het afleveren van administratieve stukken - Goedkeuring

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg. Goedkeuring.

Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring

Deze reglementen zijn hier terug te vinden.

Publicatiedatum
14/12/2015
Financieel

2015/314 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

 •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op tweede verblijven.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd. Goedkeuring.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage op de Financiële Dienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (op dinsdag tot 19.00u en niet op vrijdagnamiddag).
Al deze documenten zijn ook hier te raadplegen.

Publicatiedatum
14/12/2015
Publicatiedatum
14/12/2015
Publicatiedatum
14/12/2015