Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340.91.11, e-mail secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieverordening Premies Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

Publicatiedatum
20/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
13/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
02/10/2020
Publicatiedatum
30/09/2020
Publicatiedatum
30/09/2020
Publicatiedatum
30/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
28/09/2020
Publicatiedatum
27/09/2020
Publicatiedatum
25/09/2020
Publicatiedatum
23/09/2020
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Bekendmaking aktename Brielmolenstraat 119 (M2020/096/OMV)

Downloads:
Publicatiedatum
22/09/2020
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Bekendmaking aktename Wolfsakker 4 (M2020/098/OMV)

Downloads:
Publicatiedatum
17/09/2020
Publicatiedatum
16/09/2020
Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

Advertentie openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek 15 september 2020 - 14 maart 2021

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.


Publicatiedatum
09/09/2020
Andere Huisvesting Onroerend erfgoed

Inventaris leegstaande bedrijfsruimten

S T A D    L O K E R E N  -  Dienst omgeving, afdeling huisvesting

B E K E N D M A K I N G

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 

maakt bekend dat :

 

- het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 

- een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 

Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Phoenix-gebouw

Koning Albert II laan 19, bus 3

1210   BRUSSEL

 

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 14 september 2020 tot en met 23 september 2020.

 

 

Lokeren, 8 september 2020.

 

 

VANWEGE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :

 

 

Op last,

De algemeen directeur,                                                                                                   De Burgemeester,

Steven VERBEKE              Filip ANTHUENIS

Publicatiedatum
13/08/2020
Publicatiedatum
06/08/2020
Publicatiedatum
06/08/2020
Publicatiedatum
05/08/2020
Publicatiedatum
04/08/2020
Premies

Overeenkomst tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en stad LOKEREN betreffende de gegevensuitwisseling tijdens de coronacrisis

Met het oog op de financiële ondersteuning van het ondernemerschap tijdens de coronacrisis wensen Agentschap Innoveren & Ondernemen en stad Lokeren gegevens uit te wisselen. Hiermee willen ze de administratieve last voor de getroffen ondernemingen beperken en fraude voorkomen en detecteren.

Downloads:
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
06/07/2020
Beleid

Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 06/07/2020)

- Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW

- SC besluit 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren

- Vast bureau 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019_Goedkeuring

- RMW besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW_Vaststelling


Downloads:
Publicatiedatum
26/06/2020
Publicatiedatum
27/04/2020
Publicatiedatum
20/04/2020
Publicatiedatum
09/04/2020
Publicatiedatum
13/03/2020
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Loketten dienst Omgeving gesloten

Wegens de maatregelen vanwege het corona-virus zijn de loketten van de dienst omgeving gesloten. Indien u plannen wenst in te zien nav een openbaar onderzoek kan u deze digitaal opvragen via ruimtelijkeordening@lokeren.be of via het digitaalomgevingsloket@lokeren.be

Publicatiedatum
13/02/2020
Besluiten burgemeester Reglementen

Carnaval 2020 - Praalwagens

Algemene vergunning praalwagens carnaval

Downloads:
Publicatiedatum
13/02/2020
Besluiten burgemeester Reglementen

Carnaval 2020

Algemene vergunning vermommen.

Downloads:
Publicatiedatum
30/01/2020
Publicatiedatum
23/01/2020
Publicatiedatum
23/01/2020
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Meerjarenplan 2020 - 2025: STAD - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

- Meerjarenplanning 2020 - 2025 Stad en OCMW

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Goedkeuring

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- RMW besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- GR besluit 16.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- RMW besluit 16.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- SC besluit 25.11.2019 Meerjarenplan 2020_2025 Aktename

- VB besluit 25.11.2019 Stad ontwerp meerjarenplan 2020 - 2025 Aktename

- SC besluit 02.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- VB besluit 02.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- Bijlage overzicht toelagen Stad en OCMW meerjarenplan 2020 - 2025

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan Stad - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

 - Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Goedkeuring

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan: Intrekking (publicatie datum: 18/12/2019)

Aanpassing éénjarig MJP 2019/4: Intrekking

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

Downloads:
Publicatiedatum
04/12/2019
Publicatiedatum
04/12/2019
Publicatiedatum
29/11/2019
Beleid

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025 - Publicatie op 29.11.2019

Downloads:
Publicatiedatum
26/11/2019
Publicatiedatum
21/11/2019
Publicatiedatum
08/11/2019
Publicatiedatum
06/11/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan

- Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- SC 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- VB 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- RMW 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

- GR 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

Downloads:
Publicatiedatum
06/09/2019
Publicatiedatum
13/08/2019
Besluiten burgemeester

Besluiten burgemeester

Downloads:
Publicatiedatum
31/07/2019
Beleid

Jaarrekening 2018 Zorgbedrijf Sakura

- Jaarrekening 2018

- Advies OCMW Raad

Downloads:
Publicatiedatum
18/07/2019
Beleid

Aanpassing 2019/3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Bundel aanpassing meerjarenplan 2019 nr.3

- SC besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Vast bureau besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Raad Maatschappelijk Welzijn 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Gemeenteraadbesluit 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3. éénjarig meerjarenplan 2019

Downloads:
Publicatiedatum
17/07/2019
Beleid

OCMW jaarrekening 2018

- OCMW jaarrekening 2018

- Vast bureau besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening

- SC besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening kennisname

- RMW besluit 24.06.2019 jaarrekening 2018 OCMW vaststelling

- GR besluit 24.06.2019 OCMW jaarrekening 2018 kennisname

Downloads:
Publicatiedatum
17/07/2019
Beleid

Stad jaarrekening 2018

- SC besluit 03.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad akkoord

- GR besluit 24.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad vaststelling

- Stad jaarrekening 2018 bundel

Downloads:
Publicatiedatum
28/05/2019
Publicatiedatum
23/04/2019
Publicatiedatum
23/04/2019
Publicatiedatum
03/04/2019
Publicatiedatum
18/03/2019
Publicatiedatum
18/03/2019
Huisvesting

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning

Wijziging reglement, zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Huisvesting

Gemeentelijk reglement leegstand

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Gentse Steenweg 270 (2019/00059/OMV) 28/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Omgevingsvergunning

Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5)

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Downloads:
Publicatiedatum
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's RMW 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's gemeenteraad 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
13/03/2019
Publicatiedatum
11/03/2019
Publicatiedatum
11/03/2019
Publicatiedatum
11/03/2019
Publicatiedatum
11/03/2019
Publicatiedatum
08/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 17 (2019/00094/OMV) 11/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
06/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat (2019/00060/OMV) 09/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten RMW 25/2 (2019/15)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 25/2 (2019/14)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
04/03/2019
Publicatiedatum
01/03/2019
Publicatiedatum
01/03/2019
Publicatiedatum
28/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Karrestraat (2019/00080/OMV) 03/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
26/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oude-Bruglaan (2018/00546/OMV) 01/04/2019)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
26/02/2019
Publicatiedatum
26/02/2019
Publicatiedatum
26/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (V1681/15/18/25) 01/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
26/02/2019
Publicatiedatum
25/02/2019
Publicatiedatum
25/02/2019
Publicatiedatum
25/02/2019
Publicatiedatum
25/02/2019
Publicatiedatum
21/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat 425 (2019/00060/OMV) 28/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Keerken (2019/00062/OMV) 26/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/02/2019
Publicatiedatum
19/02/2019
Publicatiedatum
19/02/2019
Publicatiedatum
19/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nieuwe Baan 31 (2018/00557/OMV) 25/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/02/2019
Publicatiedatum
18/02/2019
Publicatiedatum
18/02/2019
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
15/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Karrestraat 72 (2019/00058/OMV) 20/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Weehaagstraat 43 (2019/00050/OMV) 20/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
12/02/2019
Publicatiedatum
12/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Hazestraat 11 (2019/00054/OMV) 19/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Cornerstraat 12 (2018//00441/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vrijheidsplein 25 (2018/00520/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Moervaartveer 5 (2018/00526/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Karrestraat 81-83 (2018/00545/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissin aktename Toekomstlaan 14A003 (M2019/008/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vaartstraat 5 (2018/00554/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/02/2019
Publicatiedatum
11/02/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissingÂaktename Sint-Jozefstraat 58 (M2019/006/OMV) 11/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
08/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Liniestraat 1 (2019/00003/OMV) 15/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Beukenlaan 57 (2019/00048/OMV) 13/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/02/2019
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad Maatschappelijk Welzijn 28 januari (2019/9)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 28 januari 2019 (2019/8)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraadscommissie Omgeving (2019/7)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Publicatiedatum
05/02/2019
Publicatiedatum
05/02/2019
Publicatiedatum
05/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Reinaertdreef (2019/00035/OMV) 12/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
04/02/2019
Publicatiedatum
04/02/2019
Publicatiedatum
01/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Knokkestraat (2019/00026/OMV) 09/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
01/02/2019
Publicatiedatum
31/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Bautschoot 98 (2019/00022/OMV)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
31/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Heirbrugstraat 19 (2019/00010/OMV) 06/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
30/01/2019
Publicatiedatum
30/01/2019
Publicatiedatum
30/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Polderstraat 7 (2018/00562/OMV) 01/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
28/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Kaaswinkeldreef 5 (2018/00570/OMV) 07/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
25/01/2019
Publicatiedatum
25/01/2019
Publicatiedatum
24/01/2019
Publicatiedatum
24/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 62 (2019/00002/OMV) 29/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
23/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Luikstraat 7 (2018/00504/OMV) 25/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten en toelichting RMW (2019/4)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad voor Maatschappelijk welzijn 3 januari (2019/02)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 3 januari (2019/1)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
17/01/2019
Publicatiedatum
17/01/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 144 (V1826/4/18/28) 25/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
17/01/2019
Publicatiedatum
15/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat 106-108 (2018/00574/OMV) 21/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/01/2019
Publicatiedatum
09/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Hoogstraat (V1952/3/18/35) 14/02/201

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Sinaaistraat (2018/00560/OMV) 14/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
04/01/2019
Publicatiedatum
03/01/2019
Publicatiedatum
03/01/2019
Publicatiedatum
03/01/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking omgevingsvergunning Opperhofdreef 11 (lot 5) (2018/00467/OMV) 22/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
03/01/2019
Omgevingsvergunning

Bekendmaking omgevingsvergunning Opperhofdreef 9 (lot 6) (2018/00466/OMV) 22/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
03/01/2019
Publicatiedatum
27/12/2018
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Groendreef 113 (2018/00476/OMV) 17/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/12/2018
Publicatiedatum
27/12/2018
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat 95 (2018/00406/OMV) 17/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking aktename melding Hillarestraat 184 (M2018/079/OMV) 17/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/12/2018
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat 95 (2018/00405/OMV) 17/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Knokkestraat 18 (2018/00457/OMV) 17/02/2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking aktename melding Pontweg 52 (M2018/078/OMV) 17/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/12/2018
Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oude Heerweg (2018/00460/OMV) 10/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
24/12/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2018
Gemeenteraad

Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst 2018/122

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/12/2018
Gemeenteraad

Financiele commissie komt samen op 10 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/11/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 26 november

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
13/11/2018
Besluiten burgemeester

Carnaval 2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
25/10/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 22 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/09/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking aangenomen punten 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/94: bekendmaking beslissingen gemeenteraad 25 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissing gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/88 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie financiën

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/86 Besluiten gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/74 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 11 september

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Aangenomen agendapunten 26 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslisssingen gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Sluiting openbaar onderzoek Tarwestraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 19 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Straatnaam Hubert De Maenstraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking extra gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Straatnaam Bietenstraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Huisvesting

Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

84/2018 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
01/03/2018
Rooilijnplan

Besluit tot bevestiging van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan en onteigeningsplan Doorslaardam (buurtweg nr. 7)

Beslissende instantie : deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/12/2017
Premies

Premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelszaken - verlenging

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/12/2017
Premies

Premie voor de herontwikkeling van leegstaande panden - verlenging

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/12/2017
Publicatiedatum
27/11/2017
Premies

Subsidies handelspanden in handelskern

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
29/09/2017
Publicatiedatum
29/05/2017
Publicatiedatum
19/12/2016
Financieel

2016/340 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: Blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in een Zone E9 met vermelding van de maximale parkeerduur - Goedkeuring

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op milieuvergunningen - Goedkeuring​

Retributie op het afleveren van administratieve stukken - Goedkeuring

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg. Goedkeuring.

Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring

Deze reglementen zijn hier terug te vinden.

Publicatiedatum
14/12/2015
Financieel

2015/314 goedkeuring retributies en gemeentebelastingen

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

 •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op tweede verblijven.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd. Goedkeuring.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage op de Financiële Dienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (op dinsdag tot 19.00u en niet op vrijdagnamiddag).
Al deze documenten zijn ook hier te raadplegen.

Publicatiedatum
14/12/2015
Publicatiedatum
14/12/2015
Publicatiedatum
14/12/2015
Publicatiedatum
05/03/2015
Omgevingsvergunning

2015/040 - Milieuvergunningsaanvraag Christiaan De Brandt

Zie het document bij de downloads.

Downloads: