Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

Publicatiedatum
15/09/2023
Huisvesting

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000   BRUSSEL

  

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 15 september 2023 tot en met 25 september 2023 
in navolging van de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Downloads:
Publicatiedatum
06/09/2023
Publicatiedatum
06/09/2023
Publicatiedatum
28/08/2023
Verkeer

Voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER voor vervoerregio Waasland

De vervoerregio Waasland heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Waasland is samengesteld uit deze 9 gemeenten: Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zele.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 28 augustus tot en met 2 november kan je het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Waasland inkijken via onderstaande documenten:

Het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Waasland kunnen ook ingekeken worden:

Opmerkingen bezorg je uiterlijk tegen 2 november:

 • Via mail aan de vervoerregio Waasland op waasland@vlaanderen.be;
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs bij het Infopunt, Stadhuis, Groentemarkt 1.

 

Publicatiedatum
02/08/2023
Besluiten Ruimtelijke ordening

Vaststelling van het besluit voor sectorale voorwaarden voor windturbines

Vlaamse Regering stelde op 7 juli 2023 een besluit vast met sectorale milieuvoorwaarden , die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023. 

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd. 

Onderstaande documenten kan je raadplegen op de website van de Vlaamse overheid.

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Publicatiedatum
14/07/2023
Publicatiedatum
14/07/2023
Publicatiedatum
26/06/2023
Beleid Financieel

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2022 (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Betaling subsidie Kennisneming
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
26/06/2023
Beleid Financieel

Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 26/06/2023)

 • Jaarrekening 2022 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2023 06 12 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren Vaststelling
 • GR besluit 2023 06 26 Jaarrekening 2022_Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
20/06/2023
Beleid

Jaarrekening 2022 Zorgbedrijf Sakura (publicatie 20/06/2023)

 • Jaarrekening 2022

 • Algemene vergadering Sakura: vaststelling jaarrekening 2022

Downloads:
Publicatiedatum
13/06/2023
Andere Ruimtelijke ordening

Mededeling Polder Schelde Durme Oost: mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen.
Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2023 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

 

 


 

 Bob Dierick                                                                                         Stijn Windey

 Dijkgraaf                                                                                            Ontvanger-griffier

Downloads:
Publicatiedatum
06/06/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7) - Terinzagelegging kennisgevingsnota

 

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7)

Terinzagelegging kennisgevingsnota

 

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt van 14/06/2023 tot en met 12/08/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kunt u downloaden van de website https://omgeving.vlaanderen.be/nl/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage/mer-dossierdatabank (PL0301) of inkijken op het stadhuis of website van stad Lokeren en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Departement Omgeving

Team Omgevingseffecten

Milieueffectrapportage

Plan-MER MAP 7 (PL0301)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 

Tot en met 12/08/2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

  

 

 Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of belt u naar het gratis nummer 1700. 

Downloads:
Publicatiedatum
25/05/2023
Publicatiedatum
02/05/2023
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Bekendmaking Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-20027 en plan-MER

S T A D    L O K E R E N

DIENST OMGEVING

 

 

B E K E N D M A K I N G

 

Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-20027 en plan-MER

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend;

 

Op 17 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd op basis van een goedgekeurde MER. Meer bepaald

§  Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.

§  Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd

§  Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

 

De betrokken documenten kunnen worden geraadpleegd vis de website van de initiatiefnemer op Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be) en op de website van stad Lokeren.

 

Lokeren, 20/4/2023

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

Op last,

De Algemeen Directeur.                                                                                               De Burgemeester,

 

S. VERBEKE                                                                                                                          F. ANTHUENIS

Downloads:
Publicatiedatum
21/04/2023
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Bekendmaking - Beslissing over de plan_MER - Pas en plan-MER

 

S T A D    L O K E R E N

DIENST OMGEVING

 

B E K E N D M A K I N G

BESLISSING OVER DE PLAN_MER

Pas en plan-MER

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend;

 

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

 Voor meer informatie  en het raadplegen van alle documenten voor het publiek kan u terecht op www.vlaanderen.be/stikstof, of MER-dossierdatabank | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be) met kenmerk PLMER-0257

De documenten zijn eveneens raadpleeg bij de stad en op de gemeentelijke website raadpleegbaar:

 • de Programmatische Aanpak Stikstof
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

 

Lokeren, 4/4/2023

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 Op last,

De Algemeen Directeur.                                                                                               De Burgemeester,

 S. VERBEKE                                                                                                                          F. ANTHUENIS

Downloads:
Publicatiedatum
07/04/2023
Beleid Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Op 22 maart 2023 heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ (kortweg Ontwerp Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu.

Voor het provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023.

 

Waarom de Provincie een Beleidsplan Ruimte opmaakt

Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, vervuilde lucht … We kampen vandaag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. Daarvoor maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op, met acties tot 2035 en een visie tot 2050.

We willen zowel de stads- en dorpskernen als onze groene open ruimte versterken. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer ruimte vrij en maken we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken. Tegelijk gaan we groene gebieden met elkaar verbinden en meer ruimte geven aan planten, dieren, water en landbouw. We trekken het groen ook door in de steden en dorpen. Dat is onze visie in een notendop.

De steden en gemeenten in onze provincie zijn allemaal verschillend: je kunt een stad als Gent niet vergelijken met een dorp als Knesselare. Om de ruimte in Oost-Vlaanderen logisch te verdelen, kijken we over de grenzen van de gemeenten heen om allemaal samen tot goede oplossingen te komen.

Omdat iedereen de ruimte gebruikt, maken we ook ruimte voor jouw mening!

Van 21 april tot en met 19 juli kun je het beleidsplan op verschillende manieren leren kennen en je stem laten horen.

 

Waar je het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER kunt vinden

Je kan het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER vanaf 21 april op verschillende plaatsen vinden:

 • In elk gemeentehuis in de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Op de website: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Hier vind je ook alle informatie over het proces, wat er al gebeurd is en wat hierna nog gaat gebeuren. Hier vind je ook alle achtergrondinformatie over het Beleidsplan Ruimte.

 

Laat je informeren

Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen de kans geven meer te weten te komen over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER.

Daarom organiseert de Provincie een centraal publieksmoment op zaterdag 29 april aan de Gustaaf Callierlaan 231 in Gent. Je kunt binnen en buiten lopen tussen 14.00u en 18.00u. Medewerkers van de Provincie staan dan klaar om je te informeren en om al je vragen te beantwoorden.

We organiseren ook vier keer een info- en inspraakmoment:

 • Dinsdag 2 mei, van 19 tot 21 uur in Oudenaarde (Ename - Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1)
 • Zaterdag 20 mei, van 10 tot 12 uur in Sint-Niklaas (Stadhuis, Grote Markt 1)
 • Maandag 22 mei, van 19 tot 21 uur in Eeklo (Bibliotheek, Molenstraat 36)
 • Zaterdag 10 juni, van 10 tot 12 uur in Aalst (CC De Werf, Molenstraat 51)

Tijdens deze momenten vertelt de Provincie over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte. Iedereen is welkom en kan hierop hun gedachten laten horen. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven.

We organiseren ook reizende tentoonstellingen in verschillende gemeenten. Wanneer en waar deze door gaan lees je op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 of op de posters in jouw gemeente.

Voor de gemeentebesturen, professionele partners en iedereen die interesse heeft of betrokken is bij het bovenlokaal ruimtelijk beleid, wordt ook een studiedag voorzien op vrijdag 28 april. Deze gaat door in de Zebrastraat Gent, Gustaaf Callierlaan 231, van 9u tot 16u.

 

Wat een openbaar onderzoek is

Voor het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit is de periode waarin de overheid haar ontwerpen laat onderzoeken door haar inwoners. Iedereen kan reageren op deze ontwerpen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023. Tijdens deze periode van 90 dagen kun je de Provincie laten weten wat jij denkt over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER. Na deze periode zal de Provincie met alle reacties de ontwerpen uitwerken tot de definitieve documenten.

 

Hoe jij kunt bijdragen aan een beter Beleidsplan Ruimte

Iedereen kan tot uiterlijk 19 juli schriftelijk reageren op het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan via:

* het webformulier op https://reacties.oost-vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-beleidsplan-2050 (ook te vinden via www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050)

* e-mail aan reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

* aangetekend schrijven aan de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

* afgifte tegen ontvangstbewijs:

 • In het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • In één van de 60 gemeentehuizen in de provincie Oost-Vlaanderen

Reacties of adviezen moeten voldoende duidelijk zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Ontwerp Beleidsplan Ruimte of ontwerp-plan-MER) waarop u reageert. Wij raden daarom aan om het webformulier te gebruiken. Je kan er ook aanduiden op welk deel van het plan je reageert zodat we de reactie op de juiste manier begrijpen.

Publicatiedatum
05/04/2023
Andere Besluiten Ruimtelijke ordening

Beslissing over de plan-MER Pas en plan-MER

STAD LOKEREN

DIENST OMGEVING

 

Beslissing over de plan-MER Pas en plan-MER

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend;

 

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

 

Voor meer informatie  en het raadplegen van alle documenten voor het publiek kan u terecht op www.vlaanderen.be/stikstof, of MER-dossierdatabank | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be) met kenmerk PLMER-0257

 

De documenten zijn eveneens raadpleeg bij de stad en op de gemeentelijke website raadpleegbaar:

 

 

Op last,

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                      FILIP ANTHUENIS

Downloads:
Publicatiedatum
30/03/2023
Publicatiedatum
27/02/2023
Publicatiedatum
24/01/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Stationsomgeving" - aankondiging publieke raadpleging

STAD LOKEREN

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

STATIONSOMGEVINg

 

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 

Overeenkomstig artikel 2.2.18 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn latere wijzigingen:

 

Brengt ter kennis van de bevolking dat gestart is met de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgevingmet als doelstelling een kwalitatieve Stationsomgeving, recreatief medegebruik van park Ter Beuken en een herinrichting van de Pompiersstraat. Om inzicht te krijgen over de probleemstelling, inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen; wordt een publieke raadpleging voorzien van 1 februari 2023 t.e.m. 1 april 2023.

 

De start- en procesnota kunnen gedurende deze publieke raadpleging geraadpleegd worden op lokeren.be/rup-stationsomgeving of op afspraak op de Dienst Omgeving - Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. U dient hiervoor een afspraak te maken op het nummer 09/235 32 27.

 

Over deze start- en procesnota zal een infomoment plaatsvinden op 4 februari 2023 van 10 tot 13u in de Ontmoetingsruimte van het Stadhuis – Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. Inschrijven is verplicht voor 2 februari 2023 via denkmee@lokeren.be of 09/235 32 83.

 

Suggesties, opmerkingen en aanvullingen zijn mogelijk via denkmee@lokeren.be, via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt van het stadhuis, of via aangetekend schrijven naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren.

 

Op lokeren.be/rup-stationsomgeving is alle info en documenten over dit RUP te raadplegen.

 

Lokeren, 24 januari 2023.

 

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                           FILIP ANTHUENIS

 

Publicatiedatum
16/01/2023
Publicatiedatum
01/12/2022

Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1 (publicatiedatum 01/12/2022)

- Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1 (publicatiedatum 01/12/2022)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1 (publicatiedatum 01/12/2022)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 01/12/2022)

Downloads:
Publicatiedatum
21/11/2022
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2022/1 (publicatiedatum 21/11/2022)

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2022 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Organogram (publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 21-11-2022)

- Personeelsinzet AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 21-11-2022)

Downloads:
Publicatiedatum
13/11/2022
Andere

Bekendmaking: stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf heden tot en met 30 november 2022 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost voor het jaar 2023, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 235 31 00.

Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indien bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
08/11/2022
Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

 

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

 

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

-         Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

-         U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

 

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

-         Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

of

-         via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Publicatiedatum
04/11/2022
Publicatiedatum
27/10/2022
Ondernemen

Bekendmaking: vacatures voor eetkramen tijdens Kerstmarkt 2022

Voor ons evenement Kerstmarkt 2022 op 9 en 10 december maken we 2 vacatures voor eetkramen bekend met volgende specificaties:

 • eetkramen met hartige voeding die geen hamburgers/braadworsten of loempia's verkopen
 • minstens 1 kraam met een veggie aanbod

De kramen moeten zowel op vrijdag (18 tot 00 uur) als zaterdag (15 tot 00 uur) deelnemen aan de kerstmarkt. De maximumafmeting voor deze kramen is 7 x 3 meter in open toestand. 

De kramen moeten gebruik maken van herbruikbaar cateringmateriaal dat aangeleverd wordt door de dienst Toerisme. Er mag geen drank verkocht worden op deze eetkramen. Het standgeld voor beide dagen van de kerstmarkt (9 en 10 december) bedraagt 100 euro.

Kandidatuur indienen

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 8 november 2022 om 12 uur.
De kandidatuur moet verstuurd worden via mail naar economie@lokeren.be en moet volgende informatie bevatten:

 • Naam, adres en GSM nummer
 • Omschrijving van het artikel dat verkocht zal worden
 • Afmetingen kraam (= lengte x diepte in opengestelde toestand)

Volgende documenten moeten meegestuurd worden met de kandidatuurstelling:

 • een kopie van beide zijden van de machtiging ambulante handel als werkgever
 • een kopie van de elektrische en/of gaskeuring van het kraam
 • een kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + brandrisico's
 • een kopie van de toelating FAVV

De kandidaturen zullen door de dienst Toerisme, evenementen en museum beoordeeld worden op aanbod, uitstraling van het kraam en afmetingen van het kraam. Tevens zal diversiteit in het aanbod in de beoordeling worden meegenomen. 

Publicatiedatum
19/09/2022
Andere Huisvesting

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2022

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Phoenix-gebouw

Koning Albert II laan 19, bus 3

1210   BRUSSEL

 

 

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 19 september 2022 tot en met 29 september 2022.

Downloads:
Publicatiedatum
16/08/2022
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek n.a.l.v. een aanvraag van nv Fluxus Belgium om een verklaring van openbaar nut te bekomen voor vervoersinstallatie

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

 

Aanvraag van nv Fluxys Belgium om een verklaring van openbaar nut te bekomen voor vervoersinstallatie

 

Geachte,

 

In het kader van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, vraagt Fluxys een verklaring van openbaar nut aan voor het aanleggen en exploiteren van een vervoersinstallatie op privaat domein op het grondgebied van de gemeenten Lochristi, Zele, Berlare, Lebbeke en Opwijk en de steden Gent, Lokeren, Dendermonde en Aalst.

Deze vervoersinstallatie van Fluxys Belgium wordt aangevraagd om de continuïteit in de bevoorrading van gas te verzekeren en de overgang naar het vervoer van waterstof voor te bereiden.

De aanvraag tot het bekomen van een verklaring van openbaar nut wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 22/08/2022 tot en met 20/09/2022.

Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het stadsbestuur tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/09/2022. Inzage van het dossier of het bekomen van nadere inlichtingen kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de dienst op het nummer 09/235.32.27.

 

De bezwaren of bemerkingen aangaande het ontwerp kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Lokeren. (via post of mail: ruimtelijkeordening@lokeren.be). Bezwaren kunnen tot en met 20/09/2022 ingediend worden, met de vermelding van ‘verklaring openbaar nut vervoersinstallatie Fluxys’.

 

Met vriendelijke groeten

Dienst Omgeving

Publicatiedatum
27/06/2022
Beleid

EVA vzw Gezinswelzijn jaarrekening 2021 (publicatie 27/06/2022)

 • Jaarrekening 2021 EVA vzw Gezinswelzijn
 • SC besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie

Downloads:
Publicatiedatum
27/06/2022
Beleid

Jaarrekening 2021 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 27/06/2022)

 • Jaarrekening 2021 Stad Lokeren en OCMW Lokeren
 • SC besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren
 • VB besluit 2022 06 13 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling
 • RMW besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren Vaststelling
 • GR besluit 2022 06 27 Jaarrekening 2021_Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
21/06/2022

Jaarrekening 2021 Zorgbedrijf Sakura (publicatie 21/06/2022)

- Jaarrekening 2021

- Algemene vergadering Sakura: vaststelling jaarrekening 2021

 

Downloads:
Publicatiedatum
13/06/2022
Andere Ruimtelijke ordening

Mededeling Polder Schelde Durme Oost: mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. 

Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2022 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha. 


Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder. 

Downloads:
Publicatiedatum
30/05/2022
Andere Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030

STAD LOKEREN

 

 

OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

 

Terinzagelegging Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030

 

 

Bekendmaking

 

 

Het college van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende voormelde ontwerpplannen.

 

Het dossier ligt gedurende een periode van 01/06/2022 tot en met 31/07/2022 ter inzage van het publiek op de Dienst Omgeving op het stadhuis, Groentemarkt 1 te Lokeren, tijdens de normale openingsuren.  Het plan kan ook worden geraadpleegd op de website ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030.

 

De gemotiveerde bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

 

 

Publicatiedatum
03/05/2022
Publicatiedatum
04/04/2022
Openbare onderzoeken

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

 

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

·       Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.

·       Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.

·       Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.

·       Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.

·       Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

 

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

·       Via e-mail

o   Vermeld minstens uw naam en adres.

o   Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).

o   Mail uw opmerking of bezwaar naar ruimtelijkeordening@lokeren.be

·       Per brief

o   Vermeld minstens uw naam en adres.

o   Verstuur uw brief naar volgend adres:
College van Burgemeester en Schepenen
Dienst Omgeving

Groentemarkt 1

9160 Lokeren


Info 

U leest alle info over het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer op de website van het Departement Omgeving.  

Publicatiedatum
01/04/2022
Publicatiedatum
01/04/2022
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek "Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen"

OPENBAAR ONDERZOEK

01/04/2022 tot en met 30/05/2022

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

 

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in ons kantoor in Gent. In het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent, ben je welkom na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

-          Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

-          Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

-          Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent.

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be


Downloads:
Publicatiedatum
14/03/2022
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken

Bekendmaking van een aanvraag van een planologisch attest voor Eksaarde-dorp 44 (SPAR Eksaarde)


  

 

 

 

BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN PLANOLOGISCH ATTEST

 

 

De aanvraag

 

 

De stad Lokeren heeft op 22/02/2022 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag van een planologisch attest

 

van

SPAR Eksaarde

 

met als adres

Eksaarde-Dorp 44 - 9160 Lokeren

 

 

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende percelen:

 

 

adres

Eksaarde-Dorp 44 - 9160 Lokeren

 

kadastrale perceelnummers

afdeling

5

sectie

B

nummers

81T, 82E, 83S, 83V, 98P, 100L, 100M, 100N, 105S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaar onderzoek

 

 

Er wordt over de aa nvraag een openbaar onderzoek gehouden van 15/03/2022 tot en met 13/04/2022

 

U kan de aanvraag inkijken op de volgende adressen:

 

 

Dienst Omgeving – Groentemarkt 1 – 9160 Lokeren (enkel op afspraak 09/340.94.61)

 

 

Als u opmerkingen of bezwaren hebt over de aanvraag, dan moet u die voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgen aan:

 

 

Omgevingsraad Lokeren – Groentemarkt 1 -  9160 Lokeren of ruimtelijkeordening@lokeren.be

 

 

 

Te Lokeren 01/03/2022

 

 

Informatie

 

 

Waarvoor dient een planologisch attest?

Een planologisch attest vermeldt of een bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is, en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening.  Het vermeldt ook of daarvoor de plannen met de stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd zullen worden. 

Als het attest vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, dan moet de overheid die het attest heeft afgegeven daar binnen het jaar na de afgifte van het attest een voorontwerp voor opmaken.

Op grond van een planologisch attest dat vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden al een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning krijgen die afwijkt van de bestaande stedenbouwkundige voorschriften.  Zo’n vergunning moet binnen het jaar na de afgifte van het attest worden aangevraagd.

 

 

Downloads:
Publicatiedatum
15/02/2022
Publicatiedatum
07/02/2022
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken

Bekendmakingen openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens die periode kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Tevens kan u ook de bekendmakingen van de beslissingen van het college raadplegen.

Bekijk hier welke openbare onderzoeken lopende zijn, alsook welke beslissingen genomen werden door het college.

Publicatiedatum
06/01/2022
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Bekendmaking beslissing over de plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest SPAR Eksaarde

 

 

 

 

S T A D    L O K E R E N

DIENST OMGEVING

 

B E K E N D M A K I N G

Beslissing over de plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest

SPAR Eksaarde

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen;

 

SPAR Eksaarde heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld in het kader van het planologisch attest voor de uitbreiding en nieuwbouw van de huidige winkel in woonuitbreidingsgebied. In dit verzoek werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

 

De dienst Milieueffectrapportage heeft op 23/12/2021 geoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

Als inwoner van de stad Lokeren kunt u de screeningsnota en de beslissing dienst Milieueffectrapportage inkijken op het stadhuis van Lokeren van 1/2/2022 tot 02/03/2022 en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. Gelet op de Corona-maatregelen dient u voor het inkijken van een dossier op het stadhuis een afspraak te maken via 09/340.94.61. U kunt het verzoek tot raadpleging ook downloaden op http/www.mervlaanderen.be (klik op M.e.r.-databank en vul vervolgens in het invulvakje volgend dossiernummer in: SCRPL21031).

 

Voor meer informatie betreffende de milieueffectrapportage; kan u terecht op http://www.mervlaanderen.be.

 

Lokeren, 6/01/2022

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

Op last,

De Algemeen Directeur.                                                                                               De Burgemeester,

 

 

 

S. VERBEKE                                                                                                                          F. ANTHUENIS

Publicatiedatum
03/01/2022

Bekendmaking kadastrale legger Polder tussen Schelde en Durme

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 de kadastrale legger met het oog op herziening, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).


We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 340 94 50.


Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indien bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
03/01/2022
Andere

Bekendmaking lijst stemgerechtigde leden AV Polder tussen Schelde en Durme

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder tussen Schelde en Durme met het oog op herziening, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 340 94 50.


Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indien bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
24/12/2021
Omgevingsvergunning Ruimtelijke ordening

Beslissing over de plan-m.e.r.-plicht voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijfsverzamelgebouwen

S T A D    L O K E R E N

DIENST OMGEVING

 

B E K E N D M A K I N G

Beslissing over de plan-m.e.r.-plicht voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijfsverzamelgebouwen

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen;

 De stad Lokeren heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld in het kader van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijfsverzamelgebouwen. In dit verzoek werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. 

De dienst Milieueffectrapportage heeft op 3/11/2021 geoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 Als inwoner van de stad Lokeren kunt u de screeningsnota en de beslissing dienst Milieueffectrapportage inkijken op het stadhuis van Lokeren van 24/01/2022 tot 22/02/2022 en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. Voor het inkijken van een dossier op het stadhuis dient u een afspraak te maken via 09/340.94.61. U kan het verzoek tot raadpleging ook inkijken op http/www.mervlaanderen.be (klik op M.e.r.-databank en vul vervolgens in het invulvakje volgend dossiernummer in: SCRSV21004).

 Voor meer informatie betreffende de milieueffectrapportage; kan u terecht op https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage.

 

 Lokeren, 24/12/2021

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 Op last,

De Algemeen Directeur,                                                                                               De Burgemeester,

 

 S. VERBEKE                                                                                                                          F. ANTHUENIS

Publicatiedatum
23/12/2021
Publicatiedatum
20/12/2021
Financieel

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Organogram (publicatiedatum 20/12/2021)

- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort  AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-3 Stad en OCMW (publicatiedatum 20/12/2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-3 (publicatiedatum 20/12/2021)

Downloads:
Publicatiedatum
09/12/2021
Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II PLAN-MER - kennisgeving

STAD LOKEREN

DIENST OMGEVING

 

 

Sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

PLAN-MER - kennisgeving

 

TERINZAGELEGGING KENNISGEVING plan-MER

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 3/12/2021.

 

De plan-MER ligt ter kennisgeving aan de bevolking aan het loket van de dienst Omgeving - Groentemarkt 1, 9160 Lokeren van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022. Inkijken van de plan-MER op het stadhuis kan enkel op afspraak. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met onze dienst op het nummer 09/340.94.61.

 

De volledig verklaarde kennisgeving van de plan-MER kan tegelijkterijd geraadpleegd worden via de volgende kanalen:

·       Via de website van het Team Mer

      https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

·       Op de website van de website en op het stadhuis.

·       Via de website van eht Departement Omgeving plan-MER over sectorale voorwaarden voor windturbines - Departement Omgeving (vlaanderen.be)

·       Bij de gemeente of het Departement Omgeving

 

 

De bevolking kan tot en met 12 februari november 2022 opmerkingen bezorgen

·       Online via een digitaal inspraakformulier

·       Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Omgeving, Team Mer, PL277, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

·       Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

 

 

Lokeren, 10 december 2021.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

De algemeen directeur,                                                                                                                              De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                                                            FILIP ANTHUENIS

Downloads:
Publicatiedatum
08/12/2021
Publicatiedatum
01/12/2021
Beleid

Zorgbedrijf Sakura : meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Zorgbedrijf Sakura: meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Algemene vergadering besluit Zorgbedrijf Sakura: goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1 (publicatiedatum 01/12/2021)

- Documentatie bij meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2021/1: Zorgbedrijf Sakura (publicatiedatum 01/12/2021)

Downloads:
Publicatiedatum
22/11/2021
Publicatiedatum
04/11/2021
Publicatiedatum
25/10/2021
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/2 (publicatiedatum 25/10/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Organogram (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

Downloads:
Publicatiedatum
25/10/2021

Bekendmaking lijst stemgerechtigde leden polder Schelde Durme Oost

Het stadsbestuur deelt mee dat vanaf heden 25 oktober tot en met 24 november 2021 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost, ter inzage ligt op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09 340 94 50.

 Bezwaren of opmerkingen kan u schriftelijk indienen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
04/10/2021
Andere

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028) PLAN-MER - kennisgeving

STAD LOKEREN

DIENST OMGEVING

 

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

PLAN-MER - kennisgeving

 

TERINZAGELEGGING KENNISGEVING

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren, 

 

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 22/07/2021.

 

De plan-MER ligt ter kennisgeving aan de bevolking aan het loket van de dienst Omgeving - Groentemarkt 1, 9160 Lokeren van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021. Inkijken van de plan-MER op het stadhuis kan enkel op afspraak. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met onze dienst op het nummer 09/340.94.61.

 

De volledig verklaarde kennisgeving van de plan-MER kan tegelijkterijd geraadpleegd worden via de volgende kanalen:

·       Via de website van het Team Mer

      https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

·       Bij de OVAM en via de website

·       Op het stadhuis van stad Lokeren en via de website.

 

De bevolking kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen

·       Online via een digitaal inspraakformulier

·       Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0276, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

·       Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
(met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel);

·       Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

 

 

Lokeren, 8 oktober 2021.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

De algemeen directeur,                                                                                                                              De Burgemeester, wn

   

STEVEN VERBEKE                                                                                                                                            FILIP LIEBAUT

Publicatiedatum
17/09/2021
Publicatiedatum
17/09/2021
Publicatiedatum
02/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
01/07/2021
Publicatiedatum
28/06/2021
Beleid

EVA vzw Gezinswelzijn en vzw Junior: jaarrekening 2020 (publicatie 28/06/2021)

- Jaarrekening 2020 EVA vzw Gezinswelzijn.

- SC besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie.

- GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 EVA Gezinswelzijn en vzw Junior Kennisname en toekenning subsidie.

Downloads:
Publicatiedatum
28/06/2021
Beleid

Jaarrekening 2020 Stad Lokeren en OCMW (publicatie 28/06/2021)

 • Jaarrekening 2020 Stad Lokeren en OCMW Lokeren

 • SC besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren

 • VB besluit 2021 06 14 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren

 • GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

 • RMW besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020 Agendering ontwerp gedeelte OCMW Lokeren_Vaststelling

 • GR besluit 2021 06 28 Jaarrekening 2020_Goedkeuring

Downloads:
Publicatiedatum
28/06/2021
Publicatiedatum
28/06/2021
Publicatiedatum
24/06/2021
Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Terinzagelegging Beleidsplan Ruimte Provincie Oost-Vlaanderen Plan-MER

TERINZAGELEGGING

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 De provincie Oost-Vlaanderen is de procedure opgestart voor het opstellen van het “plan-MER voor het beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen”.

 De plan-MER ligt ter kennisgeving aan de bevolking aan het loket van de dienst Omgeving - Groentemarkt 1, 9160 Lokeren van 28 juni 2021 tot en met 27 augustus 2021. Inkijken van de plan-MER kan enkel op afspraak. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met onze dienst op het nummer 09/340.94.61.

 De volledig verklaarde kennisgeving van de plan-MER kan geraadpleegd worden via de volgende kanalen:

·       Via de website van het Team Mer

      https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

·       Ter plekke provincie Oost-Vlaanderen – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent

·       Ter plekke op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Oost-Vlaanderen en via hun respectievelijke websites.

 De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen

·       via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;

·       via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);

·       via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.


Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).


Meer info over het beleidsplan van de provincie vindt u op onderstaande link:

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/milieueffecten.html


 

Lokeren, 28 juni 2021.

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

De algemeen directeur,                                                                                              De Burgemeester,

 STEVEN VERBEKE                                                                                                           FILIP ANTHUENIS

Downloads:
Publicatiedatum
18/06/2021
Publicatiedatum
17/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
03/06/2021
Publicatiedatum
31/05/2021
Beleid

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/1 (publicatiedatum 31/05/2021)

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2018 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Organogram (publicatiedatum 31-05-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-1 (publicatiedatum 31-05-2021)

Downloads:
Publicatiedatum
29/04/2021
Publicatiedatum
29/04/2021
Publicatiedatum
29/04/2021
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluitenlijst RMW 26 april 2021.

Downloads:
Publicatiedatum
27/04/2021
Publicatiedatum
19/04/2021
Publicatiedatum
01/04/2021
Publicatiedatum
01/04/2021
Publicatiedatum
01/04/2021
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluitenlijst RMW 29 maart 2021.

Downloads:
Publicatiedatum
17/03/2021
Publicatiedatum
16/03/2021
Publicatiedatum
03/03/2021
Publicatiedatum
25/02/2021
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluitenlijst RMW 22 februari 2021.

Downloads:
Publicatiedatum
11/01/2021
Financieel Gemeenteraad Reglementen

Tariefreglement grafconcessies

Downloads:
Publicatiedatum
24/12/2020
Publicatiedatum
23/12/2020
Publicatiedatum
23/12/2020
Publicatiedatum
24/11/2020
Publicatiedatum
27/10/2020
Publicatiedatum
27/10/2020
Publicatiedatum
09/09/2020
Andere Huisvesting Onroerend erfgoed

Inventaris leegstaande bedrijfsruimten

S T A D    L O K E R E N  -  Dienst omgeving, afdeling huisvesting

B E K E N D M A K I N G

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 

maakt bekend dat :

 

- het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 

- een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren.

 

Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan :

De Vlaamse regering

Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Phoenix-gebouw

Koning Albert II laan 19, bus 3

1210   BRUSSEL

 

Deze bekendmaking zal verschijnen op de website van Stad Lokeren van 14 september 2020 tot en met 23 september 2020.

 

 

Lokeren, 8 september 2020.

 

 

VANWEGE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :

 

 

Op last,

De algemeen directeur,                                                                                                   De Burgemeester,

Steven VERBEKE              Filip ANTHUENIS

Publicatiedatum
13/08/2020
Publicatiedatum
06/08/2020
Publicatiedatum
05/08/2020
Publicatiedatum
04/08/2020
Premies

Overeenkomst tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en stad LOKEREN betreffende de gegevensuitwisseling tijdens de coronacrisis

Met het oog op de financiële ondersteuning van het ondernemerschap tijdens de coronacrisis wensen Agentschap Innoveren & Ondernemen en stad Lokeren gegevens uit te wisselen. Hiermee willen ze de administratieve last voor de getroffen ondernemingen beperken en fraude voorkomen en detecteren.

Downloads:
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
13/07/2020
Publicatiedatum
06/07/2020
Beleid

Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW Lokeren (publicatie 06/07/2020)

- Jaarrekening 2019 Stad Lokeren en OCMW

- SC besluit 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren

- Vast bureau 15.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte Stad Lokeren_Vaststelling

- GR besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019_Goedkeuring

- RMW besluit 29.06.2020 Jaarrekening 2019 Agendering ontwerp_gedeelte OCMW_Vaststelling


Downloads:
Publicatiedatum
26/06/2020
Publicatiedatum
20/04/2020
Publicatiedatum
09/04/2020
Publicatiedatum
13/02/2020
Besluiten burgemeester Reglementen

Carnaval 2020 - Praalwagens

Algemene vergunning praalwagens carnaval

Downloads:
Publicatiedatum
13/02/2020
Besluiten burgemeester Reglementen

Carnaval 2020

Algemene vergunning vermommen.

Downloads:
Publicatiedatum
23/01/2020
Publicatiedatum
23/01/2020
Publicatiedatum
23/12/2019
Financieel Gemeenteraad Reglementen

2019/065 - 2019/101 - Herstemde belasting- en retributiereglementen

Ingekohierde belasting op woningen en of kamers die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ingekohierde belasting op tweede verblijven

Opcentiemen

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten

Ingekohierde belasting op het gebruik openbaar domein voor kermissen en foren

Ingekohierde belasting op nachtwinkels, shisha-bars en massagesalons

Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen

Ingekohierde belasting op aanplakborden

Ingekohierde belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Ingekohierde belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Ingekohierde milieubelasting

Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Contant te betalen belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen en uitzettingen

Ingekohierde belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Retributie op het afhalen van PMD zakken

Retributie voor het gebruik van de passantenaanlegsteiger op de Durme te Lokeren-Centrum

Retributie op werken op het gemeentelijk openbaar domein aan nutsvoorzieningen

Retributie inzake begraafplaatsen

Retributie op omgevingsvergunningen

Retributie op huwelijken

Retributie op betalend parkeren

Retritubie op het parkeren in zones met beperkte parkeertijd: blauwe zones en de openbare weg met blauwe zonereglementering

Retributie op bewonersparkeren

Retributie op het parkeren in een zone E9 met vermelding van maximale parkeerduur

Tarieven en modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaarten

Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Retributie op het afleveren van administratieve stukken

Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken

Invorderingsprocedure fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Ingekohierde algemene belasting op bedrijven

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting


Deze reglementen zijn terug te vinden https://lokeren.be/stad-en-bestuur/stadsbestuur/belastingen-en-retributies

Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Meerjarenplan 2020 - 2025: STAD - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

- Meerjarenplanning 2020 - 2025 Stad en OCMW

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Goedkeuring

- GR besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- RMW besluit 16.12.2019 Meerjarenplan 2020-2025: Vaststelling

- GR besluit 16.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- RMW besluit 16.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020-2025 Goedkeuring

- SC besluit 25.11.2019 Meerjarenplan 2020_2025 Aktename

- VB besluit 25.11.2019 Stad ontwerp meerjarenplan 2020 - 2025 Aktename

- SC besluit 02.12.2019 Stad lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- VB besluit 02.12.2019 OCMW lijst te verlenen subsidies 2020 - 2025

- Bijlage overzicht toelagen Stad en OCMW meerjarenplan 2020 - 2025

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan Stad - OCMW (publicatie datum 18/12/2019)

 - Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Goedkeuring

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Vaststelling

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Aktename

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan: Intrekking (publicatie datum: 18/12/2019)

Aanpassing éénjarig MJP 2019/4: Intrekking

- SC 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- VB 25/11/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4: Intrekking

- RMW 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

- GR 16/12/2019 Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019/4 Intrekking

Downloads:
Publicatiedatum
04/12/2019
Publicatiedatum
04/12/2019
Publicatiedatum
29/11/2019
Beleid

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025

Meerjarenplan Zorgbedrijf Sakura 2020-2025 - Publicatie op 29.11.2019

Downloads:
Publicatiedatum
26/11/2019
Publicatiedatum
21/11/2019
Publicatiedatum
08/11/2019
Publicatiedatum
06/11/2019
Beleid

Aanpassing 2019/4 éénjarig meerjarenplan

- Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- SC 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- VB 30/09/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4

- RMW 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

- GR 21/10/2019 Aanpassing éénjarig MJP 2019/4 Vaststelling

Downloads:
Publicatiedatum
06/09/2019
Publicatiedatum
13/08/2019
Besluiten burgemeester

Besluiten burgemeester

Downloads:
Publicatiedatum
31/07/2019
Beleid

Jaarrekening 2018 Zorgbedrijf Sakura

- Jaarrekening 2018

- Advies OCMW Raad

Downloads:
Publicatiedatum
18/07/2019
Beleid

Aanpassing 2019/3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Bundel aanpassing meerjarenplan 2019 nr.3

- SC besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Vast bureau besluit 08.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Raad Maatschappelijk Welzijn 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3 éénjarig meerjarenplan 2019

- Gemeenteraadbesluit 29.04.2019 aanpassing 2019 nr. 3. éénjarig meerjarenplan 2019

Downloads:
Publicatiedatum
17/07/2019
Beleid

OCMW jaarrekening 2018

- OCMW jaarrekening 2018

- Vast bureau besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening

- SC besluit 03.06.2019 OCMW jaarrekening kennisname

- RMW besluit 24.06.2019 jaarrekening 2018 OCMW vaststelling

- GR besluit 24.06.2019 OCMW jaarrekening 2018 kennisname

Downloads:
Publicatiedatum
17/07/2019
Beleid

Stad jaarrekening 2018

- SC besluit 03.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad akkoord

- GR besluit 24.06.2019 Jaarrekening 2018 Stad vaststelling

- Stad jaarrekening 2018 bundel

Downloads:
Publicatiedatum
23/04/2019
Publicatiedatum
03/04/2019
Publicatiedatum
18/03/2019
Huisvesting

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning

Wijziging reglement, zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Huisvesting

Gemeentelijk reglement leegstand

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Gentse Steenweg 270 (2019/00059/OMV) 28/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
18/03/2019
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Publicatiedatum
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's RMW 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/03/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota's gemeenteraad 25/3

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
13/03/2019
Publicatiedatum
11/03/2019
Publicatiedatum
11/03/2019
Publicatiedatum
08/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 17 (2019/00094/OMV) 11/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
06/03/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat (2019/00060/OMV) 09/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten RMW 25/2 (2019/15)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/03/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 25/2 (2019/14)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
01/03/2019
Publicatiedatum
01/03/2019
Publicatiedatum
28/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Karrestraat (2019/00080/OMV) 03/04/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
25/02/2019
Publicatiedatum
21/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat 425 (2019/00060/OMV) 28/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Keerken (2019/00062/OMV) 26/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
19/02/2019
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde RMW 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 25/2

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
15/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Karrestraat 72 (2019/00058/OMV) 20/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Publicatiedatum
14/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Weehaagstraat 43 (2019/00050/OMV) 20/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
12/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Hazestraat 11 (2019/00054/OMV) 19/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
08/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Liniestraat 1 (2019/00003/OMV) 15/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Beukenlaan 57 (2019/00048/OMV) 13/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad Maatschappelijk Welzijn 28 januari (2019/9)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 28 januari 2019 (2019/8)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraadscommissie Omgeving (2019/7)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Reinaertdreef (2019/00035/OMV) 12/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
04/02/2019
Publicatiedatum
04/02/2019
Publicatiedatum
01/02/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Knokkestraat (2019/00026/OMV) 09/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
01/02/2019
Publicatiedatum
31/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Bautschoot 98 (2019/00022/OMV)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
31/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Heirbrugstraat 19 (2019/00010/OMV) 06/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
31/01/2019
Publicatiedatum
30/01/2019
Publicatiedatum
30/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
29/01/2019
Publicatiedatum
28/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Kaaswinkeldreef 5 (2018/00570/OMV) 07/03/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
25/01/2019
Publicatiedatum
25/01/2019
Publicatiedatum
24/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 62 (2019/00002/OMV) 29/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
23/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten en toelichting RMW (2019/4)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
22/01/2019
Publicatiedatum
22/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten Raad voor Maatschappelijk welzijn 3 januari (2019/02)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Toelichtende nota gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
21/01/2019
Gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 28 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/01/2019
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 3 januari (2019/1)

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
17/01/2019
Publicatiedatum
15/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Rechtstraat 106-108 (2018/00574/OMV) 21/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
09/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Hoogstraat (V1952/3/18/35) 14/02/201

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Publicatiedatum
08/01/2019
Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Sinaaistraat (2018/00560/OMV) 14/02/2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
04/01/2019
Publicatiedatum
24/12/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
18/12/2018
Gemeenteraad

Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst 2018/122

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
07/12/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 17 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
05/12/2018
Gemeenteraad

Financiele commissie komt samen op 10 december

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
27/11/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 26 november

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
13/11/2018
Besluiten burgemeester

Carnaval 2019

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
25/10/2018
Gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 22 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
11/09/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking aangenomen punten 3 september 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/94: bekendmaking beslissingen gemeenteraad 25 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissing gemeenteraad 26 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/88 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie financiën

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/86 Besluiten gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/74 bekendmaking gemeenteraad

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 11 september

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Bekendmaking gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Aangenomen agendapunten 26 juni

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslisssingen gemeenteraad 12 maart

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Sluiting openbaar onderzoek Tarwestraat

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Zie het document bij de downloads.

Downloads:
Publicatiedatum
02/08/2018
Gemeenteraad

2018/89 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie ondersteunende diensten

Zie het document bij de downloads.

Downloads: